Uncategorized

Zajęcia praktyczne-organizacja produkcji rolniczej kl. 3FT

Temat: Opracowanie biznesplanu dla gospodarstwa rolnego.

Plan zajęć: Opracowujemy kolejne punkty (elementy) biznesplanu Cz.2.

Sporządzamy biznesplan według wzoru:

4.Powierzchnie gruntów ornych i użytków zielonych. (załącznik w karcie pracy)

5.Zasoby gruntów w gospodarstwie.(załącznik w karcie pracy)

6.Analiza SWOT gospodarstwa rolnego. (tabela w karcie pracy)

ZADANIE DO WYKONANIA – KARTA PRACY do uzupełnienia Biznesplan dla gospodarstwa rolnego Cz.2

Ad.4)Powierzchnie gruntów ornych i użytków zielonych
WŁASNE i DZIERŻAWIONE

Klasy ziemi Grunty orne w ha Użytki zielone w ha
I
II
III
IV
V
VI
inne
razem

Ad.5)Zasoby gruntów w gospodarstwie

Wyszczególnienie Grunty własne w ha Grunty dzierżawione w ha Struktura w %
Grunty orne
Trwałe użytki zielone
Plantacje
Razem użytki rolne
Lasy
Powierzchnia pod zabudowę
Pozostałe grunty
Ogółem powierzchnia

Struktura w % to udział części w całości. Obliczmy strukturę według wzoru

  1. struktura Gruntów ornych w % = ogółem powierzchnia podzielić przez grunty orne razy 100
  2. trwałe użytki zielone % = ogółem powierzchnia / grunty orne*100                    itd. …

 Ad.6.ANALIZA SWOT GOSPODARSTWA

MOCNE STRONY GOSPODARSTWA
• doświadczenie pracy na roli i w gospodarstwie
• nazwisko właściciela znane w okolicy (dzięki działalności rodziców)

SŁABE STRONY GOSPODARSTWA
• brak wystarczającej ilości maszyn

▪budynki gospodarcze przeznaczone do remontu

SZANSE (płyną spoza gospodarstwa, rolnik nie ma na nie wpływu)
• wstąpienie Polski do UE (dotacje do rolnictwa)
• chłonne rynki zbytu w okolicy

ZAGROŻENIA (płyną spoza gospodarstwa, rolnik nie ma na nie wpływu)

▪wysoko oprocentowane kredyty na zakup nawozów sztucznych
▪niestabilne ceny zbóż

UZUPŁNIJ tabelę Analizy SWOT o przykłady podane wyżej i podaj swoje przykłady

ANALIZA SWOT GOSPODARSTWA

MOCNE STRONY GOSPODARSTWA MOCNE STRONY GOSPODARSTWA

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA

 

Do wykorzystania  materiał:

http://www.podrecznik.edugate.pl/5-przedsiebiorstwo/5-7-czym-jest-biznesplan/

http://www.podrecznik.edugate.pl/5-przedsiebiorstwo/5-8-moj-biznesplan/

Karty pracy proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość  Biznesplan cz.2 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac   24.04.2020 (do piątku)

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk