Aktualności

” Wsparcie na starcie- nowe możliwości edukacji zawodowej”

Projekt ,,Wsparcie na starcie- nowe możliwości edukacji zawodowej”  realizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, na podstawie umowy nr RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/19 z Województwem Lubelskim, Departamentem Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe

Cel główny: Podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia wchodzących w skład Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu, poprzez zapewnienie możliwości nabycia kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego odpowiadającego potrzebom regionalnego rynku pracy wśród 207(51K/156M) uczniów oraz 19(14K/5M) nauczycieli kształcenia zawodowego oraz wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu, w okresie od 1.10.2020-31.08.2022.

 

Uczestnicy projektu: Uczniowie i nauczyciele ZSCKR w Jabłoniu oraz uczniowie Branżowej Szkoły
I Stopnia w Jabłoniu

ZAKRES WSPARCIA

 

 1. Dodatkowe specjalistyczne kursy dodatkowe dla uczniów:
 2. Kurs carvingu
 3. Standardy kuchni europejskiej
 4. Technologia czekolady od A do Z
 5. Kurs savoir-vivre
 6. Decupage-dekoracje stołów
 7. Śródziemnomorskie smaki
 8. Marketing i sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego
 9. Kurs jeździecki
 10. Rachunkowość rolna
 11. Pozyskiwanie i przetwórstwo ziół
 12. Montaż i obsługa systemów OZE
 13. AUTOCAD

 

 1. Wsparcie uczniów umożliwiające zdobycie dodatkowych uprawnień zawodowych
 2. Kierowca operator wózka jezdniowego podnośnikowego z napędem silnikowym w kat. II WJO

z wymianą butli gazowej.

 1. Operator prasy wysokiego zgniotu
 2. Prawo jazdy Kat. B
 3. Operator sieczkarni samojezdnej

 

III. Staż zawodowy – 83 uczestników projektu odbędzie staż zawodowy

 

 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na uczelniach wyższych

 

 1. Wsparcie dla nauczycieli kształcenia praktycznego i instruktorów praktycznej nauki zawodu
 2. Kurs tradycyjnego wyrobu wędlin
 3. Kurs barmański I i II stopnia
 4. Warsztaty z kuchni francuskiej
 5. Nowoczesne techniki kulinarne
 6. Pozyskiwanie i przetwórstwo ziół
 7. Marketing i sprzedaż produktów pochodzących z gospodarstwa rolnego
  7. Kurs jeździecki
 8. Kurs behawiorystyczny
 9. Kurs na diagnostę opryskiwaczy
 10. Operator sieczkarni samojezdnej
 11. Operator prasy wysokiego zgniotu
 12. Kurs na uprawnienia elektryczne
 13. Studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

W ramach projektu zostanie również zrealizowany zakup doposażenia pracowni przedmiotowych
i warsztatów szkolnych w ZSCKR w Jabłoniu.

 

Wartość projektu: 1 371 699,40 zł

Wartość dofinansowania: 1 165 944,49 zł