Uncategorized

WOS IIICB

06.2020 r.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości – Bezpieczeństwo, edukacja i praca w Polsce i Unii Europejskiej

Do najważniejszych instytucji odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne należą: policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna oraz straż miejska. Podstawowe uprawnienia policji i służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne to: legitymowanie, zatrzymywanie, przeszukiwanie, kontrola osobista oraz kontrola i utrwalanie rozmów. Przestępczość w Polsce jest jedną z najpoważniejszych patologii społecznych. Zjawiska patologii wśród młodzieży to m.in. demoralizacja, narkomania, prostytucja oraz udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości oraz Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania sprzedaży napojów alkoholowych i tytoniowych młodzieży do lat 18. Regulacje prawne dotyczące substancji odurzających są zawarte w Ustawie

o przeciwdziałaniu  narkomanii z 2005 r. Od 2010 r. obowiązuje również w Polsce zakaz wytwarzania

i udostępniania tzw. dopalaczy. Organizację i funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w Polsce reguluje ustawa z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Przewiduje ona w zależności od poziomu kształcenia, pięć rodzajów studiów wyższych m.in.: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie, studia trzeciego stopnia oraz studia podyplomowe. W zależności od organizacji zajęć wyróżniamy studia stacjonarne (dzienne) oraz studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe). Uczelnie ze względu na organ prowadzący  można podzielić na publiczne, niepubliczne i kościelne. Wyróżniamy następujące rodzaje umów o pracę: umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony, umowa na zastępstwo i umowa na czas próbny. Innym rodzajem nawiązania stosunku pracy jest umowa o dzieło i umowa zlecenie.

 

Dariusz Nastaj

Przypominam, że w piątek 19 czerwca 2020 r. odbędą się ostatnie konsultacje

 z Wiedzy o Społeczeństwie, sala nr 16 godz. 8-11. Chętni do udziału w konsultacjach przesyłają mi informację do środy 17.06.2020 r.