Uncategorized

WOS 3CB

2.06.2020 r.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości – Prawo i sądy

Normy prawne, w odróżnieniu od innych norm społecznych, pochodzą od władzy państwowej i są zagwarantowane przymusem państwowym. Normy prawne ustanowione lub uznane przez państwo nazywa się prawem stanowionym. Natomiast prawo naturalne to zbiór norm obowiązujących społeczeństwo i władze państwowe bez względu na to, czy są one przez te władze ustanowione

i uznawane. Podstawowe funkcje i zadania prawa to: funkcja regulacyjna, wychowawcza, dystrybucyjna, represyjna i kulturotwórcza. Do najważniejszych zasad procesowych gwarantowanych w konstytucji oraz zawartych w Kodeksie postępowania karnego należą: zasada nie retroaktywności, prawo do obrony, zasada domniemanej niewinności, jawność procesu karnego oraz zasada prawdy materialnej.  Do konstytucyjnych zasad funkcjonowania sądów należą: zasada niezawisłości sędziów, zasada instancyjności procesu sądowego, zasada udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości i zasada jednolitości sądów. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Ponadto źródłem prawa są akty wewnętrzne dotyczące funkcjonowania różnych instytucji oraz akty prawa miejscowego tj. zarządzenia porządkowe wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zadaniem prawa karnego jest zapewnienie i utrwalanie ładu społecznego w państwie. Prawo cywilne reguluje stosunki majątkowe między osobami cywilnymi i prawnymi oraz stosunki osobowe między obywatelami. Prawo pracy reguluje stosunki między pracodawcą i pracownikami, a prawo administracyjne określa zasady funkcjonowania organów administracji państwowej i samorządowej. Do uczestników procesu karnego należą: organy procesowe, strony procesowe, reprezentanci stron procesowych, osobowe źródła osobowe oraz pomocnicy organów procesowych. Etapy procesu karnego to: zawiadomienie

o popełnieniu przestępstwa, postępowanie przygotowawcze, postępowanie główne oraz końcowe czynności, czyli ogłoszenie wyroku.

 

Zadanie domowe

Korzystając z podręcznika lub innych źródeł informacji, odpowiedz na następujące pytania:

  1. Wyjaśnij znaczenie zasady domniemanej niewinności i zasady, że prawo nie działa

wstecz.

  1. Czy instytucja świadka koronnego ułatwia walkę z przestępczością?

Prace prześlij na dziennik elektroniczny lub adres historia.sp2020@wp.pl

Dariusz Nastaj

Przypominam, że w piątek 5 czerwca 2020 r. odbędą się konsultacje z Wiedzy o Społeczeństwie, sala nr 16 godz. 8-11. Chętni do udziału w konsultacjach przesyłają mi informację do środy 3.06.2020 r.