Uncategorized

WOS 3CB

26.05.2020 r.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości – Młody obywatel w urzędzie

Obywatelstwo jest więzią łączącą jednostkę ludzką z państwem systemem wzajemnych praw                i powinności. Kwestie prawne związane z obywatelstwem polskim reguluje Konstytucja RP z 1997 r. oraz Ustawa z 9 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. W Polsce nabycie obywatelstwa przez urodzenie odbywa się na zasadzie prawa krwi. Polskie obywatelstwo nadaje również Prezydent RP po spełnieniu przez cudzoziemców określonych warunków. Obywatelstwo Unii Europejskiej zostało ustanowione traktatem z Maastricht, który wszedł w życie w 1993 r. Obywatelstwo unijne nie zastępuje, tylko je uzupełnia. Podstawowe prawa obywateli UE to: swoboda poruszania się w obrębie UE, bierne i czynne prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego, prawo do opieki dyplomatycznej i konsularnej oraz prawo do składania petycji do Parlamentu Europejskiego i skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich UE. Osoby będące obywatelami RP, stale zamieszkałe na jej terytorium, są zobowiązane do posiadania dowodu osobistego po ukończeniu 18 roku życia. Aby przekroczyć granice państwa, które nie należy do strefy Schengen niezbędny jest paszport. Natomiast osoby kierujące pojazdami mechanicznymi zobowiązane są do posiadania odpowiedniego prawa jazdy. Czynne prawo wyborcze mają obywatele polscy, którzy w dniu wyborów ukończyli 18 lat i nie są pozbawieni wyrokiem sadowym praw obywatelskich. Bierne prawo wyborcze to prawo kandydowania w wyborach. W wyniku wyborów powołuje się w Polsce Prezydenta RP, posłów, senatorów, europosłów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz radnych gminnych, powiatowych i do sejmiku wojewódzkiego.

 

Zadanie domowe

Korzystając z podręcznika lub innych źródeł informacji, odpowiedz na następujące pytania:

  1. W jaki sposób można otrzymać obywatelstwo?
  2. Ile trzeba ukończyć lat aby ubiegać się o mandat radnego, posła, wójta lub burmistrza, senatora i Prezydenta RP?
  3. Co ile lat odbywają się obecnie wybory prezydenckie, parlamentarne i samorządowe?

 

Prace prześlij na dziennik elektroniczny lub adres historia.sp2020@wp.pl

Dariusz Nastaj