Uncategorized

WOS 3CB

19.05.2020 r.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości – Rzeczpospolita Polska jako demokratyczne państwo prawne

Podstawą funkcjonowania Rzeczpospolitej Polskiej jest konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. Jej uchwalenie było ukoronowaniem przemian politycznych, które nastąpiły w Polsce po rozmowach „okrągłego stołu” w 1989 r. Do fundamentalnych zasad demokracji, które zostały uwzględnione

w konstytucji, należą: zasada suwerenności narodu, zasada trójpodziału władzy, zasada praworządności, zasada pluralizmu, zasada wolności i praw człowieka i obywatela. Władzę ustawodawczą w Polsce sprawują Sejm i Senat RP, władzę wykonawczą Prezydent RP i Rada Ministrów czyli Rząd RP, a władzę sądowniczą sądy i trybunały. Obok organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej zadania władzy publicznej realizuje samorząd terytorialny.

 

Zadanie domowe

Korzystając z podręcznika lub innych źródeł informacji, odpowiedz na następujące pytania:

  1. Na czym polega funkcja ustrojodawcza, ustawodawcza, kontrolna i kreacyjna Sejmu

i Senatu RP?

  1. Jakie uprawnienia posiada Prezydenta RP?
  2. Czym różni się Trybunał Konstytucyjny od Trybunału Stanu?
  3. Jak zorganizowany jest samorząd terytorialny w Polsce?

Prace prześlij na dziennik elektroniczny lub adres historia.sp2020@wp.pl

Dariusz Nastaj