Uncategorized

WOS 3CB

8.04.2020 r.

Temat: Ochrona dóbr osobistych – prawo do prywatności

1 Co to są dobra osobiste?

Dobra osobiste – wszelkie wartości o charakterze majątkowym, które wiążą się z osobowością człowieka, pełnioną przez niego funkcją lub są uznane za dobra szczególnej wartości.

Do dóbr osobistych zaliczamy: zdrowie, cześć, dobre imię, wizerunek, prywatność, tajemnicę korespondencji, dane osobowe oraz twórczość artystyczną i naukową.

Prawo do ochrony dóbr osobistych gwarantuje Konstytucja RP – art. 47, oraz kodeks karny i cywilny, a także inne szczegółowe regulacje prawne.

 

2 Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe – wszelkie informacje umieszczane w kartotekach i systemach informatycznych, na podstawie których można określić tożsamość danej osoby, a w szczególności jej imię i nazwisko, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wykonywany zawód, stan cywilny, kod genetyczny, czy stan zdrowia.

Ochronę prawną danych osobowych zapewnia Ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r oraz Generalny Inspektor Danych Osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, przetwarzanie, czyli zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, udostępnianie lub usuwanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy:

– osoba, której dotyczą wyrazi na to zgodę.

– jest to niezbędne do realizacji uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa np.: obowiązek meldunkowy lub informacja do Urzędu Skarbowego.

– jest to konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba uprawniona do ochrony danych osobowych np. umowa kredytowa.

– jest to niezbędne do realizacji określonych przez prawo zadań np. ściganie przestępstw.

 

Za przetwarzanie danych osobowych niezgodne z obowiązującym prawem, sprawcy przestępstwa, grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat

 

3 Prawa obywatela w kontaktach z mediami

W dobie stale umacniającej się pozycji mediów, szczególnego znaczenia nabiera problem ochrony dóbr osobistych. Ostra konkurencja na rynku mediów wymusza pogoń za sensacyjnymi materiałami (paparazzi), które często okazują się nieobiektywne czy wręcz nieprawdziwe. W efekcie dochodzi do naruszania dobrego imienia, wizerunku, zakłócenia prywatności i życia osobistego. W następstwem tego może być utrata przez nękaną osobę zaufania społecznego, pozycji zawodowej, a także straty finansowe. Osoba, która czuje się pokrzywdzona w wyniku nieprawdziwej publikacji bądź audycji, może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

 

Praca domowa dla chętnych

Korzystając z różnych źródeł informacji, wyszukaj przykłady naruszania prawa do prywatności.

http:// www.giodo.gov.pl/

Prace wysyłamy na dziennik elektroniczny lub adres historia.sp2020@wp.pl

 

Dariusz Nastaj