Uncategorized

WOS 1B4, 1P4, 1F4R

24.04.2020 r.

Temat: Gwarancja praw człowieka w Polsce

Podstawą ochrony praw człowieka w Polsce jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Rozdział II konstytucji gwarantuje m.in.: wolności i prawa osobiste, wolności i prawa polityczne oraz wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kulturalne. Ochronę praw i wolności gwarantują również obowiązujące w Polsce: ustawy, ordynacje wyborcze, kodeks cywilny, kodeks karny czy kodeks postępowania administracyjnego oraz instytucje takie jak:

  1. Sądy powszechne, które rozpatrują sprawy z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy
  2. Sądy administracyjne, które rozpatrują skargi na decyzje administracyjne i dzięki temu zapewniają obywatelom ochronę przed samowolą urzędów państwowych i organów samorządu terytorialnego.
  3. Trybunał Konstytucyjny, który zajmuje się badaniem i orzekaniem zgodności z konstytucją aktów prawnych oraz rozpatrują skargi konstytucyjne wniesione przez obywateli.
  4. Rzecznik Praw Obywatelskich, który bada działalność organów administracji państwowej i samorządowej oraz różnych innych instytucji pod kontem zgodności z prawami                         i wolnościami obywatelskimi.
  5. Rzecznik Praw Dziecka, który stoi na straży praw dziecka określonych w Konstytucji RP, Konwencji Praw Dziecka oraz innych przepisów prawa.
  6. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która stoi na straży wolności słowa oraz praw obywateli do informacji w mediach takich jak: radio, telewizja i Internet.

Polska funkcjonuje również w europejskim systemie ochrony praw człowieka, w którym szczególnie ważną rolę odgrywa Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, przyjęta przez Radę Europy, oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Od maja 2004 roku obywatele polscy mogą również korzystać z praw gwarantowanych przez Unię Europejską. Ochronę praw i wolności człowieka wzmacniają również organizacje pozarządowe: Polski Czerwony Krzyż, Amnesty International czy Komitet Helsiński.

Praca domowa

Korzystając z różnych źródeł informacji, odszukaj przykłady działań na rzecz ochrony praw i wolności podejmowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka.

http:// www.brpo.gov.pl/

http:// www.brpd.gov.pl/

Podręcznik Wiedza o społeczeństwie, odkrywamy na nowo, zakres podstawowy, str. 142-146

Prace wysyłamy na dziennik elektroniczny lub adres  historia.sp2020@wp.pl

 

Dariusz Nastaj