Oferta edukacyjna 2023/2024

Technik rolnik

KOMPETENCJE ABSOLWENTA

Uczeń po ukończeniu technikum:

 1. organizuje, nadzoruje i wykonuje prace związane z uprawą gleby, nasiennictwem oraz produkcją roślin;
 2. wykonuje prace związane z chowem, hodowlą, pielęgnacją oraz żywieniem zwierząt gospodarskich;
 3. obsługuje maszyny, urządzenia i pojazdy stosowane w rolnictwie;
 4. dokonuje oceny stanu technicznego, konserwacji oraz napraw sprzętu rolniczego;
 5. sporządza kalkulacje kosztów ponoszonych w produkcji rolniczej;
 6. korzysta ze środków Unii Europejskiej;
 7. stosuje integrowaną ochronę roślin;
 8. rozpoznaje zagrożenia związane ze stosowaniem środków ochrony roślin;
 9. dokonuje świadomych i odpowiedzialnych wyborów związanych z rolnictwem;

 

Kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe realizowane jest poprzez nauczanie przedmiotów zawodowych, dających możliwość uzyskania dyplomu w zawodzie po zdaniu dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje.

Pierwszy egzamin: Prowadzenie produkcji rolniczej.

Drugi egzamin: Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej

ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

W wyniku kształcenia w Technikum w zawodzie technik rolnik zdobędziesz umiejętności:

 • projektowania procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym,
 • sporządzania wniosków o przyznanie funduszy unijnych wspierających rozwój gospodarstw rolnych,
 • przygotowania do pracy i obsługi maszyn rolniczych,
 • obsługi instalacji i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
 • prowadzenia produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym zgodnie z zasadami zrównoważonego rolnictwa i Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej,
 • prowadzenia usług agroturystycznych,
 • prowadzenia rachunkowości domowej, kalkulacji i opracowania budżetu domowego,
 • przekształcania gospodarstw w procesie integracji europejskiej,
 • zaplanowania swojej działalności na rynku pracy w formie samozatrudnienia.

Absolwenci mają prawo przystąpienia do egzaminów zewnętrznych tj. matury i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanych w szkole.

Uczeń ma możliwość uzyskania bezpłatnego prawa jazdy kat. „T”