Oferta edukacyjna 2023/2024

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Uczniowie nieodpłatnie odbywają kształcenie w zakresie prawa jazdy kat. B i T oraz operatora kombajnów zbożowych.

Kwalifikacje i egzaminy:

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać w trakcie nauki 2 egzaminy z zakresu następujących kwalifikacji:

  • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
  • ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Po zdaniu egzaminu OKE, otrzymuje się świadectwo/dyplom potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Technik Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki (Kod zawodu: 311515).

Opis i cele szczegółowe kształcenia w zawodzie

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi oraz ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjnego. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych z zakresu diagnostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolniczego (pojazdów, środków transportowych, maszyn, urządzeń i narzędzi), a w szczególności rozwiązań stosowanych w agrotronice, które są nową potrzebą wynikającą z wprowadzania nowych technologii informatycznych w mechanizacji rolnictwa. Umiejętność obsługi systemów agrotronicznych spełnia oczekiwania pracodawców oraz umożliwia korzystanie z nowoczesnego oprogramowania i zaawansowanych konstrukcyjnie ciągników i maszyn rolniczych.

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki znajdzie zatrudnienie w:

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może pracować w fabrykach maszyn rolniczych i przedsiębiorstwach obrotu maszynami, nadleśnictwach, w instytucjach naukowych, gospodarstwach doświadczalnych, hodowlanych, rolnych, jako przedstawiciele handlowy producentów lub firm sprzedających sprzęt rolniczy, w serwisach naprawczych sprzętu rolniczego, w firmach technicznej obsługi rolnictwa.

Może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, prowadząc indywidualne gospodarstwo warsztat naprawy maszyn rolniczych. Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej technicy mechanizacji rolnictwa nabywają prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rodzinnego jako przedsiębiorstwa rolnego korzystający z dopłat bezpośrednich oraz funduszy unijnych.

Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa może je podwyższać, kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku technika rolnicza i leśna