Uncategorized

Technik agrobiznesu

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik agrobiznesu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania, koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
 • sporządzania podstawowych dokumentów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa
 • sprzedaży przetworzonej żywności z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa
 • opracowywania i stosowania efektywnych strategii marketingowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • organizowania działalności produkcyjnej, logistycznej i handlowej dla swojego przedsiębiorstwa
 • obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

 • cykl kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu obejmuje dwie kwalifikacje zawodowe: RL.O3 Prowadzenie produkcji rolniczej oraz RL.07 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie
 • kwalifikacje zawodowe są potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie trwania nauki
 • uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych i ukończoną szkołą uzyska tytuł zawodowy

PERSPEKTYWA

Zdobycie zawodu pozwala absolwentowi kontynuowanie nauki w ramach studiów na uczelniach rolniczych, ekonomicznych lub innych, albo do podjęcia pracy w:

 • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
 • firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych
 • urzędach administracji samorządowej
 • własnych firmach lub gospodarstwach rolnych i ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
 • własnych firmach, gospodarstwach rolnych, agroturystycznych lub organizować wypoczynek ekoturystyczny dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich lub może prowadzić własna produkcję gospodarczą
 • ubiegać się o fundusze strukturalne Unii Europejskiej

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • ROL.04 Prowadzenie produkcji rolniczej
 • ROL.05 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie