Aktualności

SZKOLENIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

Dnia 11 marca w naszej szkole odbyło się szkolenie dotyczące PROW 2014-2020 „Restrukturyzacja małych gospodarstw”oraz „ Premie dla młodych rolników”, które prowadziła Pani Małgorzata Maciejuk oraz Pan Bernard Chilczuk z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Parczewie. W szkoleniu wzięli udział uczniowie z klasy 3FT oraz 3MT, którzy są zainteresowani składaniem wniosków.

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój gospodarstwa z tytułu „Restrukturyzacji małego gospodarstwa”, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Katalog inwestycji, na które można przeznaczyć otrzymane pieniądze, jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę lub modernizację budynków, zakup  nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania.  Premię można zainwestować w sady i plantacje wieloletnie, grunty rolne, a nawet stado podstawowe zwierząt hodowlanych.

Młody rolnik, który chce uzyskać „ Premię dla młodego rolnika” musi wiedzieć, że pomoc  może być przyznana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacunkowej wartości równej co najmniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Serdecznie dziękujemy za przeprowadzone szkolenie.

 

Czajkowska Dominika