Uncategorized

Religia kl. IF4R

Religia 28.05.2020r.

Temat: Ukazywanie wartości systematycznych modlitw.

Przykład Jezusa
„Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił.” (Mk 1,29-39)

Argumenty za poranna modlitwą:

 • pobożne „dzień dobry!” dla Boga, który jest mi bliski;
 • powierzenie Bogu tego, co dzień przyniesie;
 • ufna prośba o pomoc;
 • ustawienie właściwej hierarchii spraw – zaczynam od tego, co dla mnie najważniejsze;

Argumenty za wieczorną modlitwą:

 • dziękczynienie za dzień;
 • podsumowanie dnia (rachunek sumienia);
 • pobożne „dobranoc”;

 Największym wrogiem modlitwy jest pośpiech i bezmyślność.
Modlitwa może być krótka, nigdy byle jaka!

Ostrzeżenie Apostoła                                      

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych. Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.
Jk 4,1-3

Modlitwy poranne

Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoja łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie.
Panie Boże, Królu nieba i ziemi, kieruj i uświęcaj dzisiaj nasze dusze i ciała, nasze myśli, słowa i uczynki, spraw, abyśmy postępowali według Twoich przykazań i przy Twojej pomocy unikając grzechu dążyli do wiecznego zbawienia.

Benedictus – Pieśń Zachariasza (Łk 1, 68-79)

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Magnificat – Pieśń Maryi (Łk 1, 46-55)

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, *
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Pamiętaj o modlitwie porannej i wieczornej, gdyż są bardzo ważne.

 

Religia 28.05.2020r.

Temat: Fundament chrześcijańskiego życia.

Kazanie na górze – „8 Błogosławieństw”
Szczęśliwi ubodzy w duchu – albowiem ich jest królestwo niebieskie.
Szczęśliwi, którzy się smucą – albowiem będą pocieszeni.
Szczęśliwi łagodni – albowiem odziedziczą ziemię.
Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości – albowiem będą nasyceni,
Szczęśliwi miłosierni – albowiem dostąpią miłosierdzia.
Szczęśliwi czystego serca – albowiem będą oglądali Boga.
Szczęśliwi, którzy doprowadzają do pokoju – albowiem nazwani będą synami Bożymi.
Szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie za sprawiedliwość – albowiem ich jest królestwo niebieskie.
Szczęśliwi jesteście, jeśli z mojego powodu lżą was i prześladują, i przypisują wam wszelkie zło, kłamiąc. Cieszcie się i radujcie, bo czeka was sowita zapłata w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy żyli przed wami.
Mt 5,3-12 (por. Łk 6,20-23)

Biblijne słowo „błogosławiony” znaczy „szczęśliwy”!

Treść błogosławieństw

 1. ubóstwo a bogactwo
 2. smutek i radość
 3. pokora i władza
 4. marzenia i sprawiedliwość
 5. miłosierdzie i przebaczenie
 6. czystość i wrażliwość
 7. pokój i synostwo
 8. prześladowanie i wspólnota

Jan Paweł II o Błogosławieństwach

Błogosławieństwa wyznaczają drogę do Królestwa Bożego dzisiejszemu człowiekowi, ukształtowanemu przez technikę i środki społecznego przekazu. Człowiekowi cierpiącemu z powodu nierówności i lękającemu się konfliktów. Człowiekowi, który sądzi, że panuje nad światem i własnym życiem, ale ulega złudzeniu źle pojmowanej wolności. Błogosławieństwa są dlań odpowiedzią. Obiecują miłosierdzie, ziemię pokoju i sprawiedliwości, pocieszenie serc, radość z bycia nazwanym dzieckiem Bożym, wizją chwały Bożej. Każde błogosławieństwo głosi pełnię życia wiecznego, ukazuje powołanie człowieka.
Miluza, Francja, 11.10.1988.

Błogosławieni jesteście – mówi Jezus – wy wszyscy ubodzy w duchu, cisi i miłosierni, którzy się smucicie, którzy pragniecie sprawiedliwości, którzy jesteście czystego serca, wprowadzacie pokój i cierpicie prześladowania! Błogosławieni jesteście! Te słowa Jezusa mogą się jednak wydawać dziwne. Dziwne jest, że Jezus wychwala tych, których świat zwykł uważać za słabych. Jezus mówi do nich: Błogosławieni jesteście wy, którzy zdajecie się przegrywać, bo w rzeczywistości zwyciężacie: Królestwo niebieskie należy do was! Te słowa, wypowiedziane przez Tego, który jest cichy i pokornego serca (por. Mt 11,29), są wyzwaniem, domagają się głębokiej i trwałej metanoi ducha, wielkiej przemiany serca.
Wy, ludzie młodzi, na pewno rozumiecie, dlaczego ta przemiana serca jest konieczna! Jesteście bowiem świadomi, że w waszym wnętrzu i wszędzie wokół was rozbrzmiewa inny głos, zaprzeczający tamtemu. Ten głos mówi: Błogosławieni są pyszni i gwałtowni, dążący do sukcesu za wszelką cenę, pozbawieni skrupułów, bezlitośni, nieuczciwi, którzy wszczynają wojny zamiast ustanawiać pokój i prześladują tych, którzy stają im na drodze. Ten głos wydaje się mieć rację w świecie, w którym gwałtowni często zwyciężają, a nieuczciwi zdają się odnosić sukces. Tak – mówi głos zła – to oni wygrywają. To oni są szczęśliwi Jezus przynosi zupełnie inne orędzie. Jego powołanie zawsze zmuszało do dokonania wyboru między dwoma głosami, które walczą o rząd waszych serc – wyboru między dobrem i złem, między życiem a śmiercią. Za którym głosem postanowią pójść młodzi dwudziestego pierwszego wieku? Zaufać Jezusowi znaczy uwierzyć wszystkiemu, co On mówi, choćby wydawało się to bardzo dziwne, i odrzucić namowy zła, choćby wydawały się rozsądne i pociągające.
Jezus zresztą nie tylko głosi Błogosławieństwa. Jezus żyje nimi i sam jest Błogosławieństwami. Patrząc na Niego, zrozumiecie, co znaczy być ubogim duchem, cichym i miłosiernym, co znaczy płakać, pragnąć sprawiedliwości, być czystego serca, wprowadzać pokój, cierpieć prześladowanie. Dlatego Jezus ma prawo powiedzieć: Pójdź za Mną! Nie mówi jedynie: Czyń, co ci każę, ale: Pójdź za Mną! Jezus nie stoi z dala i nie pozostawia was samych wobec tego wyzwania. Jest zawsze z wami, aby przemieniać waszą słabość w moc. Ufajcie Mu, kiedy mówi: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali (2Kor 12,9)!.
Góra Błogosławieństw, 24.03.2000.

Błogosławieństwa w każdym czasie

Błogosławieni, którzy umieją śmiać się z samych siebie – nie przestaną nigdy się bawić.
Błogosławieni, którzy umieją odróżniać mały kamień od wysokiej góry – unikną wielu przykrości.
Błogosławieni, którzy umieją słuchać i milczeć – nauczą się wielu rzeczy nowych.
Błogosławieni, którzy są wrażliwi na prośby i potrzeby innych – będą krzewicielami radości.
Błogosławieni, wy, którzy umiecie strzec z wielką uwagą rzeczy małych i ze spokojem rzeczy bardzo ważnych – daleko zajdziecie w życiu.
Błogosławieni, wy, którzy umiecie tłumaczyć na dobre, nawet wbrew pozorom, postawy i czyny innych – będziecie uznani za naiwnych, ale taka jest cena miłości.
Błogosławieni, którzy wpierw pomyślą, zanim coś zrobią, i wpierw się pomodlą, zanim coś pomyślą – unikną wielu błędów i niedorzeczności.
Błogosławieni jesteście zwłaszcza wy, którzy umiecie z pomocą Ducha rozpoznawać Pana we wszystkich spotykanych ludziach – znaleźliście prawdziwe światło i prawdziwy pokój – przedsmak nieba.

Anty-błogosławieństwa

Zdradziliśmy ubogich, albowiem oni nie przynoszą żadnego zysku.
Zdradziliśmy cierpiących, bo wykluczyliśmy ich ze społeczeństwa.
Zdradzeni zostali cisi, albowiem oni mają za wszystko odpowiadać.
Zdradzeni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, bo ważniejsza jest siła niż prawo.
Zdradziliśmy miłosiernych, albowiem świat płaci im niewdzięcznością.
Zdradzeni czystego serca, bo są przedmiotem drwin i pośmiewiska.
Zdradzeni, którzy wprowadzają pokój, bo oni wpadają między fronty.
Zdradzeni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem i tak nic się nie da zmienić i wszystko w końcu zostaje jak było.

Zadanie: Do zeszytu zapisz 8 błogosławieństw.

Z poważaniem,
Małgorzata Łobejko