1F4R (Tech)

Religia kl. IF4R

Religia 16.04.2020r.

Temat: Łagiewniki – iskra Miłosierdzia.

Dnia 19. 04. 2020r obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie jest przymiotem szczególnym, określa bowiem, jaki Bóg naprawdę jest. Zasadniczym aktem nabożeństwa ku czci Miłosierdzia Bożego jest ufność. Wszystkie inne formy czci posiadają tym większą wartość, im bardziej wyrażają zawierzenie Miłosierdziu Bożemu. Przyjrzyjmy się im.

Obraz Miłosierdzia Bożego

Obraz, który powstał na podstawie wizji mistycznej s. Faustyny, jest narzędziem wyjednywania łask. Umieszczone u dołu obrazu słowa: „Jezu, ufam Tobie!”, wzywają do bezgranicznego zawierzenia Miłosierdziu Bożemu i do miłosierdzia wobec bliźnich przez czyn, słowo i modlitwę. Obraz jest wypadkową dwóch wydarzeń ewangelicznych: przebicia włócznią na Kalwarii boku Jezusa, z którego wypłynęły Krew i Woda – symbole Miłosierdzia Bożego – a także ukazania się Zmartwychwstałego w Wieczerniku, w chwili ustanowienia Sakramentu Miłosierdzia, czyli spowiedzi św. To wskazówka, aby modlitwę przed tym niezwykłym wizerunkiem Zbawiciela poprzedzić rachunkiem sumienia, na ile sami jesteśmy ufni i miłosierni.

Święto Miłosierdzia Bożego

To liturgiczne uwielbienie Miłosierdzia Bożego w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zwaną „Białą” albo „Przewodnią”. Święto nazywane jest w „Dzienniczku” s. Faustyny „ostatnią deską ratunku” dla dusz i dniem szczególnych łask dla największych grzeszników, a dla kapłanów – okazją do głoszenia kazań o Miłosierdziu Bożym. Przystąpieniu w tym dniu do sakramentów pojednania i Eucharystii towarzyszyć ma niezwykła łaska: odpuszczenie zarówno win, jak i kar, co przewyższa odpust zupełny. Łaska ta jest porównywalna ze skutkami chrztu św. i dlatego bywa nazywana „Chrztem w Miłosierdziu Bożym”.

Koronka i Nowenna do Miłosierdzia Bożego

Pan Jezus przekazał s. Faustynie tekst modlitwy odmawianej na paciorkach różańca. Do jej odmawiania przywiązane są łaski: nawrócenia, uśmierzenia gniewu Bożego, spokojnej śmierci i dostąpienia Miłosierdzia Bożego zarówno przez tych, którzy ją odmawiają, jak i przez umierających. Przez odmawianie Koronki można wyjednać wszystko, co jest zgodne z wolą Bożą. Modlitwie powinien jednak towarzyszyć akt całkowitego zawierzenia Miłosierdziu Bożemu oraz uczynki miłosierdzia wobec bliźnich. Tekst Koronki wchodzi w skład Nowenny ku czci Miłosierdzia Bożego, odmawianej pomiędzy Wielkim Piątkiem a Niedzielą Przewodnią, codziennie w intencji innej grupy osób. Nowenna jest przygotowaniem do Święta Miłosierdzia Bożego.

Godzina Miłosierdzia

Według słów zapisanych w „Dzienniczku” szczególnym momentem wielbienia Miłosierdzia Bożego jest godzina trzecia po południu, czyli czas konania Pana Jezusa na Golgocie. O tej godzinie mamy zagłębiać się w Jego opuszczenie w chwili śmierci, np. poprzez odprawienie Drogi krzyżowej, odmówienie Koronki czy adorację Najświętszego Sakramentu.

Zapraszam i zachęcam wszystkich do odprawiania Godziny Miłosierdzia o godz: 15:00, oraz do odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego. Jest to jak przekazał Pan Jezus w Dzienniczku św. Faustynie (Dz. 59) godzina wielkiego Miłosierdzia dla świata i zapewnia nas, że żadna dusza nie zginie, a gdy chociaż jeden raz odmówi koronkę to nawet najcięższy grzesznik dostąpi wielkiego Miłosierdzia w godzinie śmierci.

(Koronkę odmawiać można na zwykłym różańcu)

Początek:
Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Wierzę w Boga…

Na dużych paciorkach (1 raz): przed każdą częścią – tak jak w różańcu:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy): po 5 części. -tak jak w różańcu:
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy):
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Temat: Jezus wzorem modlitwy

Modlitwa Jezusa  

Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. (Mt 14,23)
On jednak usuwał się na miejsca pustynne i modlił się. (Łk 5,16)
W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. (Łk 6,12)
W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. (Łk 9,28-29)Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie rzekł: „Weźcie go i podzielcie między siebie…” (Łk 22,17)
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. (J 17,9)

Jezus uczy modlitwy  

Szczerość, zaufanie w modlitwie, milczenie
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Mt 6,5-8a

Postępowanie
Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Mt 7,21

Wiara
Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: jeśli będziecie mieć wiarę, a nie zwątpicie, to nie tylko z figowym drzewem to uczynicie, ale nawet jeśli powiecie tej górze: „Podnieś się i rzuć się w morze!”, stanie się. I otrzymacie wszystko, o co na modlitwie z wiarą prosić będziecie.
Mt 21,21-22

Natrętny przyjaciel, wytrwałość w modlitwie
Dalej mówił do nich: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
Łk 11,5-8

Wytrwałość w modlitwie
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.
Łk 11,9-13

Moc wytrwałej modlitwy
Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie”. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
Łk 18,1-8

Faryzeusz i celnik
Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.
Łk 18,9-14

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.
J 16,23-24

Katechizm Kościoła Katolickiego * KKK 2599-2606

2620 W Nowym Testamencie wzór doskonałej modlitwy stanowi synowska modlitwa Jezusa. Zanoszona często w samotności i w ukryciu, modlitwa Jezusa wyraża miłujące przylgnięcie do woli Ojca aż do Krzyża i absolutne zaufanie, że zostanie wysłuchany.
2621 Jezus uczy swoich uczniów modlić się sercem czystym, z żywą i wytrwałą wiarą, z synowską śmiałością. Wzywa ich do czujności i zachęca do przedstawiania Bogu próśb w Jego imię. Sam Jezus Chrystus wysłuchuje modlitw zwróconych do Niego.
2622 Modlitwa Dziewicy Maryi, w Jej „Fiat” i „Magnificat”, charakteryzuje się wielkodusznym ofiarowaniem Bogu całej swojej istoty w wierze.

Zadanie:
Wieczorem pomódl się Modlitwą Pańską ( Ojcze nasz…) w ważnej dla ciebie intencji.

W dobie tak wielu podziałów, lęku o przyszłość, niepewności…
Modlitwa która ma moc, doskonałe remedium na lęk, głód i strach, na każdą bolączkę…

 

 

Z poważaniem,
Małgorzata Łobejko