Uncategorized

Religia 3CB

Katecheza

05-05-2020

Temat: Królowa Nieba i Ziemi.

Maryja jest Królową!

  1. Jest władczynią całego nieba i całej ziemi. Także twoją – całego ciebie: twego ciała i duszy, twej sfery ducha, ale i twych finansów, kariery, wszystkiego, co zdawałoby się, przynależy tylko do sfery świeckiej. Nie ma w twym życiu czegoś takiego, jak domena życia bez Boga. Nie możesz więc używać dwóch kryteriów: innego w pracy, innego w świątyni, innego w rozmowie z ludźmi, innego w rozmowie z Bogiem. On uczynił Maryję Królową życia twej doczesności i wieczności. Królową masz jedną w każdym wymiarze twego życia. Ty również masz być jeden.

 

  1. Jeśli Maryja jest Królową, to musisz Jej słuchać. Pomyślisz może o Jej wezwaniach przekazywanych w objawieniach. Słusznie uczynisz, bo czyż przykładem nie jest nam Jan Paweł II, który wsłuchiwał się w apele Matki Bożej ze współczesnych objawień (na marginesie: okazał posłuszeństwo słowom Maryi przekazanym w objawieniu niezatwierdzonym przez Kościół – w objawieniu udzielonym Siostrze Łucji w Tuy w 1929 r.). Przede wszystkim jednak trzeba się wsłuchać w apel Maryi z Ewangelii: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn wam powie”. I oto staje przed tobą zadanie tak wielkie i piękne jak cała Jezusowa Ewangelia! I wiesz już, że jeżeli okażesz posłuszeństwo Królowej, będziesz święty!

 

  1. To nie wszystko. Jeśli Matka Boża jest twoją Królową, to ma moc decydować o twych losach. Ona jest twoją Królową, czyli w pełni Matką. Jej macierzyństwo, tak potężne, że „królewskie”, oznacza troskę o twoje życie, troskę skuteczną. Dlatego – tłumaczył Jan Paweł II – „przedkładamy Najświętszej Dziewicy trudne sytuacje indywidualne, aby ukazując je Synowi, uzyskała od Niego złagodzenie ich i odmianę. Ale przedstawiamy Jej również sytuację społeczną i kryzys międzynarodowy z tym wszystkim, co budzi troskę: nędzę, bezrobocie, brak żywności, wyścig zbrojeń, pogardę dla praw ludzkich, konflikty już istniejące czy zagrażające, częściowe lub totalne. Wszystko to pragniemy złożyć po synowsku przed Jej „miłosierne oczy””. Bo Ona, Królowa i Pośredniczka łask, skutecznie wyprasza „złagodzenie ich i odmianę”. Korzystaj z tego przywileju. Korzystaj jak najczęściej, skoro twoją Matką jest Królowa!

 

  1. To Maryi Królowej, Tej, do której należy zwycięstwo, zlecił Bóg powołanie do życia „nowego pokolenia”. Dziś Siostra Łucja przypomina, że „Maryja jest Matką nowego pokolenia? które się narodzi z Niewiasty zapowiedzianej przez Boga i zatriumfuje w walce z pokoleniem szatańskim, miażdżąc mu głowę”. Łucja chce cię przekonać do swej wizji otrzymanej od Boga: że „nowe pokolenie” z Serca Maryi będzie czerpać siłę do zwycięskiej walki z szatanem. Co więcej, zapowiada, że czas nowego pokolenia – czas ujawnienia królowania Maryi w świecie – jest naprawdę blisko! A ty masz wziąć w tym czynny udział? Czy nie o tym mówił w 1991 r. Jan Paweł II, kiedy wspominał o „bohaterach dni pokoju, które nadejdą”? Wiedz, że nie zostaje się bohaterem bez wysiłku.

 

  1. Ostatnia uwaga wpisana w tę tajemnicę i w cały krąg różańca. Niechaj rozważanie tej cudownej tajemnicy ugruntuje w twoim sercu wszystkie dobre postanowienia, jakie podjąłeś, zawierzając się wraz z Janem Pawłem II Matce Najświętszej i postanawiając czynnie współpracować z Nią w realizacji zbawczych dzieł Jej Syna. Przypomnij je sobie i proś Maryję o pomoc, wsparcie i opiekę.

***

Totus Tuus (z łac. „Cały Twój”) – dewiza papieża Jana Pawła II, kilkakrotnie powtórzona w jego testamencie. Jest ona cytatem z modlitwy z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (1673-1716). Była ona jego zawołaniem biskupim już w czasach krakowskich. Modlitwa ta brzmi:

Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria.

Co w przełożeniu na polski brzmi:

Jestem cały Twój i wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo.

***

Jesteśmy cali Twoi i wszystko, co posiadamy, należy do Ciebie. Ciebie przyjmujemy we wszystkim, co nasze! Kieruj nami, rządź i posługuj się wedle swej woli. Niech nasze życie przybliża Twe zwycięstwo! (Według modlitwy zawierzenia Jana Pawła II z 8 grudnia 1978 r.)

Wincenty Łaszewski (Źródło: Radio Maryja.pl)

Obejrzyj film: Ukoronowanie Maryi  https://youtu.be/sz92s2xf758


 

Ks. Karol Nasiłowski