Uncategorized

Zajęcia praktyczne-organizacja przedsiębiorstwa agrobiznesowego kl. 3MTP/technik agrobiznesu

Temat: Operacje gospodarcze i ich ewidencja na kontach rozrachunkowych.

Na kontach rozrachunkowych znajdują się należności i zobowiązania danej jednostki gospodarczej.

Wiemy, że zobowiązania są źródłami finansowania aktywów, czyli pasywami, natomiast należności  aktywami.

1.Ponieważ po stronie Wn zapisujemy salda początkowe aktywów i ich wzrost, a wiemy że do aktywów należą należności, możemy stwierdzić, że: Po stronie Wn zapisujemy powstanie i zwiększenie należności.

2.Wiemy też, że po tej stronie maleją pasywa, do których należą zobowiązania. Dlatego możemy stwierdzić, że: Po stronie Wn zapisujemy również spłatę i zmniejszenie zobowiązań.

3.Po stronie Ma zapisujemy salda początkowe pasywów i ich wzrost, a wiemy że do pasywów należą zobowiązania. Dlatego możemy stwierdzić, że: Po stronie Ma zapisujemy powstanie i zwiększenie zobowiązań.

4.Wiemy też, że po tej stronie maleją aktywa, do których należą należności. Dlatego możemy stwierdzić, że: Po stronie Ma zapisujemy również spłatę i zmniejszenie należności.

ZASADY EWIDENCJI ROZRACHUNKÓW

Rozrachunki z tytułu dostaw i usług ujmowane są na koncie zespołu 2 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”. Prowadzenie na jednym koncie ewidencji zarówno należności i zobowiązań (z kontrahentami zagranicznymi i krajowymi) może mieć małą wartość informacyjną, wyodrębnia się w ramach tego konta syntetycznego (ogólnego), następujące konta analityczne (szczegółowe):

  • rozrachunki z odbiorcami krajowymi (należności),
  • rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi (należności),
  • rozrachunki z dostawcami krajowymi (zobowiązania),
  • rozrachunki z dostawcami zagranicznymi
  • zaliczki na poczet dostaw.

Ewidencja bilansowa rozrachunków musi być tak prowadzona, aby zapewniała dane wymagane do sporządzenia bilansu ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o rachunkowości.

ZAPAMIĘTAJ

Konta rozrachunkowe mogą wykazywać dwa salda:

  • debetowe, wyrażające stan należności,
  • kredytowe, wyrażające stan zobowiązań.

Zarówno należności, jak i zobowiązania mogą być regulowane nie tylko poleceniem przelewu i gotówką, ale także czekami rozrachunkowymi, za pomocą akredytywy lub wekslami. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług ewidencjonuje się zatem na kontach 201 „Rozrachunki z odbiorcami” i 202 „Rozrachunki z dostawcami”.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki  do tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk