Uncategorized

Rachunkowość i rozliczenia podatkowe kl. 3MTP/technik agrobiznesu

Temat: Sprawozdania finansowe.

1.Istota sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe to zbiór danych księgowych, które dostarczają informacji o sytuacji majątkowej firmy. Obowiązek jego sporządzenia wynika z Ustawy o rachunkowości.

2.Zakres podstawowego sprawozdania finansowego.

W myśl Ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe składa się z:

  • bilansu;
  • rachunku zysków i strat;
  • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym.

W bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący  rok obrotowy.

W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty oraz obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego za rok obrotowy. Pełen zakres informacji jakie powinien zawierać rachunek zysków i strat zamieszczony został w załączniku nr 1, 2 oraz 3 do ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

Informacja dodatkowa powinna w szczególności obejmować:

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zawierające opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny i sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, oraz przedstawienie przyczyn i skutków ich ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedzającego;
  • dodatkowe informacje i objaśnienia:

a)do pozycji bilansu, rachunku zysków i strat;
b)proponowany podział zysku lub pokrycia straty;
c)podstawowe informacje dotyczące pracowników i organów jednostki;
d inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego.

3.Nieobligatoryjne elementy sprawozdania finansowego

1)rachunek przepływów pieniężnych to sprawozdanie finansowe w którym należy uwzględnić wszystkie wpływy i wydatki środków pieniężnych. Wpływy środków pieniężnych oznaczają otrzymanie przez firmę środków pieniężnych do kasy lub na rachunek bankowy z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych, towarów lub usług. wydatek oznacza zmniejszenie stanu środków pieniężnych na skutek zakupu np. materiałów, środków trwałych lub uregulowania zobowiązań.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu wraz z opisami.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk