Uncategorized

Rachunkowość i rozliczenia podatkowe kl. 3MTP/technik agrobiznesu

20.05.2020 Temat: Amortyzacja środków trwałych.

1.Pojęcie amortyzacji środków trwałych.

Amortyzacja oznacza koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzacja środków trwałych polega na stopniowym zużyciu składników majątku poprzez odpisy amortyzacyjne.

2.Metody amortyzacji:

1)amortyzacja środków trwałych metodą liniową

Amortyzacja liniowa zakłada, że środek trwały zużywa się równomiernie w ciągu całego okresu użytkowania

Metoda liniowa polega na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych ustalanych od wartości początkowej środków trwałych z zastosowaniem rocznej stawki określonej w wykazie stawek amortyzacyjnych. Wartość ustalonego rocznego odpisu jest kwotą stałą przez cały okres amortyzacji.

2)amortyzacja środków trwałych metodą degresywną

Metoda degresywna zakłada, że wraz z upływem czasu użyteczność środka trwałego maleje. Pozwala na stosowanie wysokich odpisów przez pierwszych kilka lat. W tym przypadku również stawkę ustala się na podstawie Klasyfikacji Środków Trwałych, która jest zwiększana przez określony współczynnik. Należy pamiętać, że począwszy od roku, w którym amortyzacja obliczona metodą degresywną miałaby być niższa od amortyzacji obliczonej metodą liniową,

3)amortyzacja środków trwałych metodą przyspieszoną

Przedsiębiorcy w niektórych sytuacjach mogą podwyższyć standardową stawkę amortyzacyjną w odniesieniu do używanych środków trwałych. W myśl ustawy o PIT za środki trwałe używane uznaje się te, które przed nabyciem (i pierwszym wprowadzeniem do ewidencji firmy) były wykorzystywane przez okres co najmniej 6 miesięcy. Podana definicja dotyczy środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu. Przedsiębiorca jest w tym przypadku zobowiązany do udowodnienia, że nabyta rzecz była używana, gdy zastosuje podwyższenie amortyzacji. Stawka amortyzacyjna jest wówczas ustalana indywidualnie przez przedsiębiorcę.

Przykład: Gdy przedsiębiorca zakupi nowy samochód, podstawowa stawka liniowa to 20%, a okres amortyzacji 5 lat. Gdy nabyty samochód spełniałby definicję samochodu używanego, przedsiębiorca mógłby podwyższyć amortyzację do 40%, a okres amortyzacji zostałby skrócony do 2,5 roku.

Obecnie istnieje 10 grup środków trwałych:
• 0 – grunty
• 1 – budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe   prawo do lokalu mieszkalnego
• 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej
• 3 – kotły i maszyny energetyczne
• 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
• 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
• 6 – urządzenia technicznie
• 7 – środki transportu
• 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 9 – inwentarz żywy

W każdej istnieją dodatkowo podgrupy i rodzaje. To, do której grupy należy dany środek trwały, będzie wyznaczało m.in. dopuszczalną metodę amortyzacji. Stawki amortyzacyjne środków trwałych (dla każdej grupy, podgrupy i rodzaju) określone są przez roczne stawki amortyzacji stanowiące załącznik nr 1 do ustawy o PIT.

3.Sposób obliczania amortyzacji metodą liniową

https://www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/srodki_trwale/amortyzacja_srodkow_trwalych/amortyzacja_liniowa.php

MODUŁ VI – Planowanie amortyzacji i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w linku:

https://kno.ore.edu.pl/moodle/course/view.php?id=752

 

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk