3MTP (Tech)Zdalne Lekcje

Rachunkowość i rozliczenia podatkowe kl.3MTP / technik agrobiznesu

Temat:  Rachunek zysków i strat.

1.Istota rachunku zysków i strat (rachunku wyników).

Rachunek zysków i strat (nazywany też rachunkiem wyników) przedstawia wynik działalności przedsiębiorstwa w ciągu konkretnego okresu, np. kwartału, półrocza albo roku. Jego konstrukcja umożliwia prześledzenie sposobu, w jaki firma wypracowała zysk lub poniosła stratę.  3MT-schemat powiązania rachunku zysków i strat z bilansem

2.Budowa rachunku zysków i strat.

Rachunek zysków i strat przedstawia sposób w jaki przedsiębiorstwo wypracowało wynik finansowy w danym okresie. Zysk przedsiębiorstwa są to jego przychody pomniejszone o koszty, które przedsiębiorstwo musiało ponieść. W uproszczonej formie moglibyśmy rachunek wyników przedstawić więc następująco:

A. Przychody
B. Koszty
C. Wynik Finansowy (A – B)

Powyższe uproszczone sprawozdanie finansowe nie przedstawia jednak zbyt dużej ilości informacji dla potencjalnego użytkownika. Gdybyśmy dokonywali analizy przedsiębiorstwa na podstawie rachunku zysków i strat, nie wiedzieli byśmy na skąd wzięły się przychody – czy firma wykazała duże przychody, ponieważ sprzedawała dużo wyprodukowanych przez siebie produktów, co może świadczyć o zdrowym rozwoju, czy może sprzedała bardzo dużo swoich maszyn i budynków, co może świadczyć o zmniejszaniu zakresu działalności?

Podobne pytania można byłoby zadać odnośnie kosztów: Czy zwiększone koszty wynikają ze wzrastających kosztów produkcji, czy może z powodu niekorzystnych zmian kursów walut? A może firma poniosła straty w wyniku powodzi lub pożaru? Takie informacje mogą mieć duże znaczenie. Pożar bowiem jest zdarzeniem jednorazowym, które raczej nie będzie miało wpływu na wyniki w następnych latach, wzrastające koszty produkcji natomiast mogą powodować, że z każdym rokiem spółka będzie wypracowywać mniejszy zysk.

Dodatkowo trzeba wziąć po uwagę jeszcze jeden element, którego powyższe uproszczone sprawozdanie nie uwzględnia: podatek dochodowy. Podatek dochodowy płacony przez firmę ma z reguły znaczący wpływ na ilość zysku jaki zostaje do wykorzystania w następnych latach.

Aby użytkownik sprawozdania finansowego mógł zyskać odpowiedź na te wszystkie pytania, rachunek zysków i strat przybiera bardziej złożoną postać, w której wyodrębnia się poszczególne grupy przychodów i kosztów pokazując w ten sposób skąd pochodzi jaka część wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Występują dwa warianty rachunku zysków i strat: kalkulacyjny i porównawczy. Budowa rachunku zysków i strat na stronie:

https://www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/rachunek_zyskow_i_strat/rachunek_zyskow_i_strat_wariant_kalkulacyjny.php

https://www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/rachunek_zyskow_i_strat/rachunek_zyskow_i_strat_wariant_porownawczy.php

https://www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/rachunek_zyskow_i_strat

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk