Uncategorized

Rachunkowość i rozliczenia podatkowe kl. 3MTP/technik agrobiznesu.

Temat: Niedobory i nadwyżki inwentaryzacyjne.

1.Różnice inwentaryzacyjne mogą wystąpić w postaci:

a) niedoborów, jeżeli stan rzeczywisty składników majątkowych ustalony w drodze spisu z natury jest mniejszy od stanu wynikającego z zapisów księgowych (braki ilościowe i wartościowe)

b)nadwyżek, jeżeli stan rzeczywisty składników majątkowych ustalony w drodze spisu z natury jest większy od stanu wynikającego z zapisów księgowych (nadwyżki ilościowe i wartościowe)

c)szkód, jeżeli wystąpiła częściowa lub całkowita utrata pierwotnej wartości użytkowej danego składnika majątku (różnice jakościowe).

2.Przyczyny różnic inwentaryzacyjnych

  1. wynikające z cech naturalnych, fizyko-chemicznych (np. wysychanie, parowanie),
  2. spowodowane błędami popełnionymi przez pracowników ewidencji księgowej np. pomyłki
  3. spowodowane celową działalnością pracowników np. kradzieżami

3.Podział niedoborów i szkód

Ze względu na przyczynę powstania niedobory i szkody mogą być :

– niezawinione

– zawinione

Niedobory i szkody niezawinione powstają z przyczyn niezależnych od osób materialnie odpowiedzialnych tzn. pracownik nie zawinił. Dzielą się na:

1)nadzwyczajne (losowe) spowodowane są zdarzeniami losowymi tj. powódź, pożar, huragan, wypadek samochodowy, kradzież z włamaniem,

2)naturalne, które dzielimy na:

a)mieszczące się w granicach norm i limitów na ubytki naturalne, które są spowodowane fizyko-chemicznymi właściwościami niektórych zapasów tj. parowaniem, wysychaniem, rozkruszaniem

b)przekraczające granice norm i limitów na ubytki naturalne, które są spowodowane złymi warunkami przechowywania, przeterminowania zapasów (artykułów spożywczych)

c)pozorne  występują najczęściej w wyniku pomyłek w ewidencji księgowej i w magazynowej

Niedobory i szkody zawinione powstają z przyczyn zależnych od osób materialnie odpowiedzialnych tzn. pracownik zawinił. Dzielą się na :

1)bezsporne powstałe z winy pracownika, który wyraża pisemną zgodę na ich pokrycie. Niedobory bezsporne stają się należnością od pracownika.

2)sporne powstałe z winy pracownika, który nie zgadza się na ich pokrycie. W takiej sytuacji firma przeciwko pracownikowi kieruje sprawę do sądu, niedobór staje się roszczeniem spornym.

Proszę skorzystajcie ze strony https://kno.ore.edu.pl/repozytorium-kursow.html

Na tej stronie wejdź  w zakładkę repozytorium kursów on-line → grupa zawodów Ekonomiczno-finansowo-biurowa → Zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji → „Zaloguj się jako gość”  → Moduł I → Istota inwentaryzacji

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk