Uncategorized

Rachunkowość i rozliczenia podatkowe kl. 3MTP/ technik agrobiznesu

Temat: Zasady funkcjonowania kont bilansowych.

1.RODZAJE KONT

Ewidencję zmian w stanie składników aktywów i pasywów bilansu prowadzi się na kontach bilansowych.

Wyróżnia się następujące konta bilansowe

-aktywów (np. „Środki trwałe”, „Materiały”)

-pasywów (np. „Kapitał podstawowy”, Zobowiązania wobec dostawców”)

Nazwy kont bilansowych nadaje się na podstawie nazw poszczególnych pozycji bilansowych.

Należy zapamiętać, że każdy element bilansu zapisywany jest na koncie księgowym.

2.KONTA AKTYWNE

Na kontach aktywnych księgujemy wartości składników aktywów. Po stronie debetowej (lewej) konta zapisujemy saldo początkowe oraz po tej samej stronie księgujemy wszystkie zwiększenia danego składnika majątku. Po stronie kredytowej natomiast księgujemy wszystkie jego zmniejszenia.

Konta aktywne zawsze wykazują saldo debetowe. Znaczy to, że obrót debetowy konta jest zawsze większy lub równy obrotowi kredytowemu. Jeżeli obroty w danym okresie są równe, saldo końcowe konta wynosi zero.

3.KONTA PASYWNE

Na kontach pasywnych księgujemy wartości składników pasywów. Po stronie kredytowej (prawej) konta zapisujemy saldo początkowe oraz po tej samej stronie księgujemy wszystkie zwiększenia danego składnika majątku. Po stronie debetowej natomiast księgujemy wszystkie jego zmniejszenia.

Konta pasywne zawsze wykazują saldo kredytowe. Znaczy to, że obrót kredytowy konta jest zawsze większy lub równy obrotowi debetowemu. Jeżeli obroty w danym okresie są równe, saldo końcowe konta wynosi zero.

4.OTWIERANIE I ZAMYKANIE KONT

Otwarcie konta bilansowego, polega na wpisaniu jego bilansu początkowego. Następnie na koncie rejestruje się operacje gospodarcze w kolejności chronologicznej nadając im numery.

Konto zamyka się stawiając poziomą linię, pod którą wpisuje się obroty poszczególnych stron. Następnie wylicza się saldo końcowe konta i wpisuje po stronie przeciwnej do tej, na której saldo występuje. Następnie, poprzez zsumowanie obrotów i sald uzyskuje się sumę kontrolną, która powinna być taka sama po obu stronach.

5.Zadania do wykonania proszę zapoznać się z materiałem na stronie

https://www.findict.pl/academy/rachunkowosc/podstawy_rachunkowosci/konto/konta_bilansowe.php

Pozdrawiam, Beata Waszczuk