PSYCHOLOG SZKOLNY

Psycholog szkolny: Mediacje jako sposób dobrowolnego dochodzenia do rozwiązania sporu

Drodzy Uczniowie i Uczennice

Czy wiecie, że jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów w szkole jest mediacja? Jeżeli interesuje Was proces dobrowolnego dochodzenia do rozwiązywania sporu, przeczytajcie poniższe informacje.

 

Mediator to bezstronna osoba, która pomaga rozwiązać spór w drodze porozumienia.

Mediator ma zadanie umożliwić stronom przeprowadzenie spokojnej rozmowy o problemie oraz ułatwić im znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonować obydwie strony.

Mediator nie rozstrzyga sprawy, ani nie narzuca rozwiązania uczestnikom sporu. To strony decydują o tym, czy zwieńczeniem mediacji będzie zawarcie porozumienia.

 

Podstawowe zasady mediacji to:

  • Dobrowolność – strony same decydują o rozpoczęciu mediacji. W dowolnym momencie mogą z niej zrezygnować, bez podawania przyczyny i nie ponosząc konsekwencji. Wszystkie strony powinny akceptować mediatora.
  • Bezstronność – mediator dba o równowagę pomiędzy stronami. Nie ocenia, ani nie przyznaje racji żadnej ze stron.
  • Neutralność – mediator nie narzuca, ani nie sugeruje stronom swoich rozwiązań, pomaga im jedynie wypracować rozwiązanie,  które najpełniej będzie odpowiadało  ich interesom i potrzebom.
  • Poufność – przebieg mediacji jest objęty tajemnicą; oznacza to obowiązek zachowania przez mediatora w tajemnicy wszystkich informacji, o których dowiedział się  w związku z prowadzoną mediacją.
  • Bezpieczeństwo – dbałość o godność stron, mediator czuwa nad tym, aby strony podczas prowadzonych rozmów traktowały się z szacunkiem.

 

Jak przebiega mediacja?

Mediacja polega na wspólnym spotkaniu i rozmowie stron w obecności mediatora. Możliwe jest także wcześniejsze spotkanie informacyjne z każdą ze stron osobno.

Mediację rozpoczyna przedstawienie przez mediatora szczegółów samej procedury mediacyjnej.

Strony dowiadują się o głównych zasadach mediacji. Mogą też ustalić indywidualne zasady współpracy.

Kolejnym krokiem jest przedstawienie swojego stanowiska przez każdą ze stron. Każdy powinien mieć możliwość swobodnego opisania problemu.

Na podstawie przedstawionych stanowisk, mediator dokonuje podsumowania; porządkuje poruszone zagadnienia oraz zdefiniowane problemy.

Strony powinny określić swoje potrzeby oraz interesy, które chciałyby osiągnąć   w drodze mediacji.

Potem można przejść do poszukiwania rozwiązań, które będą satysfakcjonować obydwie strony.

Pomysły rozwiązań proponują osoby pozostające w sporze. Strony mogą wypracować założenia ugody, którą mediator powinien następnie pomóc doprecyzować.

Po osiągnięciu zgody mediator zapisuje ustalone warunki ugody.

 

Anna Gronowska