Uncategorized

Produkcja roślinna kl. 2FTP

07.05.2020r. Temat: Siew i zabiegi pielęgnacyjne, ocena przezimowania rzepaku

Celem lekcji poznanie zasad siewu , zabiegów pielęgnacyjnych oraz ocena przezimowania rzepaku

Siew

Optymalny termin siewu przypada pomiędzy 15 a 25 sierpnia w większości rejonów

Polski, tylko w północno-wschodniej części Polski siewy rzepaku trzeba zakończyć już przed

10 sierpnia. Opóźnienie siewu zwiększa ryzyko wymarzania przez okres zimy.

Terminy siewu rzepaku ozimego w Polsce

 

Rzepak sieje się w rozstawie szerokorzędowej (co 35–45 cm), wąskorzędowej (12–15 cm) lub

zawężonej (20–25 cm). Rozstawę szerokorzędową stosuje się tylko wtedy, gdy rzepak będzie

pielęgnowany mechanicznie (opielanie międzyrzędzi). Rzepak wysiewa się na głębokość

1–2 cm. Ilość wysiewu (4–6 kg) powinna zapewnić po wschodach na jesieni zagęszczenie

80–90 roślin na 1m2 i 60–70 roślin przez zbiorem.

 

Pielęgnacja i ochrona

Długi okres wegetacji rzepaku ozimego oraz często występujące uszkodzenia mrozowe

roślin powodują przerzedzenie łanu i sprawiają, że zachwaszczenie jest szczególnie duże.

Ochrona przed chwastami jest najbardziej skuteczna, jeśli obejmuje działania profilaktyczne.

Chemiczną ochronę rzepaku należy rozpocząć jeszcze przed siewem, stosując zaprawianie nasion. Ważną metodą ochrony rzepaku przed chorobami grzybowymi jest stosowanie fungicydów

Najgroźniejsze choroby rzepaku to: zgorzel siewek, sucha zgnilizna kapustnych, czerń

krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, cylindrosporioza oraz szara pleśń.

Spośród szkodników największe zagrożenia dla rzepaku wiosną stwarzają: słodyszek

rzepakowy, chowacz brukwiaczek i czterozębny, pryszczarek kapustnik i mszyca kapuścianka.

 

Ocena przezimowania rzepaku

Rzepak ozimy tworzy jesienią 8–10 sinawozielonych liści rozetowych o wcinanych

brzegach. Dla dobrego przezimowania rozeta powinna być zwarta, liście osadzone na

skróconym pędzie, a pączek wierzchołkowy osadzony jak najniżej. Zwarta rozeta o 8–10

liściach i nisko osadzony pąk wierzchołkowy rokują dobre przezimowanie rzepaku. Oceny

dokonać należy wtedy, gdy gleba jest całkowicie rozmarznięta i nastąpiło wznowienie

wegetacji. W tym celu na plantacji liczymy rośliny zdrowe i z niewielkimi uszkodzeniami

liści lecz ze zdrowym korzeniem i szyjką korzeniową. Na plantacji należy liczyć w losowo

wybranych miejscach żywe i zdrowe rośliny na 1m2 w kilku do kilkunastu miejscach

w zależności od wielkości pola, chodząc po przekątnej pola. Im więcej prób wykonamy, tym

wynik będzie wiarygodniejszy. Jeżeli z obliczeń wynika, że na plantacji jest przeciętnie na

1 m2 50 i więcej zdrowych roślin, a ich rozmieszczenie jest równomierne, to stan plantacji jest

dobry, jeżeli jest około 40 roślin, to plantację można pozostawić, gdyż w dalszych

normalnych warunkach osiągniemy zadowalający plon; przy obsadzie do 30 zdrowych roślin

na 1m2, uzyskamy niższy plon, ale można taką plantację nie zorywać, jeśli rośliny są

równomiernie rozmieszczone i dobrze wyrośnięte, a pole jest wolne od chwastów, natomiast

jeżeli jest mniej niż 30 zdrowych roślin na 1m2 pola to plantację należy zaorać.

 

Rozstawę szerokorzędową przy siewie rzepaku ozimego stosujemy, gdy

a) rzepak będzie pielęgnowany chemicznie.

b) rzepak będzie pielęgnowany mechanicznie.

c) będziemy stosować zbiór kombajnem.

d) będziemy stosować zbiór dwuetapowy.

Plantację rzepaku ozimego po zimie należy zaorać jeżeli obsada roślin wynosi

a) 70–80 roślin na m2.

b) 50–60 roślin na m2.

c) 30–40 roślin na m2.

d) 20–30 roślin na m2.

Na następnej lekcji będziemy omawiać choroby i szkodniki rzepaku.

Dla chętnych: możecie zrobić prezentację, będzie oceniona gdy będzie wysłana do 10 maja.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz