Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2CB

05.05.2020r. Temat: Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie ziemniaków.

Celem lekcji jest wyjaśnienie zasad obowiązujących podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności

– zapoznanie z zabiegami pielęgnacyjnymi w uprawie ziemniaków

W pielęgnacji wyróżniamy 3 okresy

 Od posadzenia do wschodów

 Od wschodów do zwarcia rzędów

 Po zwarciu rzędów

 

Sposoby pielęgnacji

 Metoda mechaniczna

 Metoda mechaniczno – chemiczna

 

Metoda mechaniczna

 Polega na wykorzystaniu narzędzi uprawnych – obsypnik i brona chwastownik

 Pierwszy zabieg powinien być wykonany 5-8 dni po posadzeniu

 Następne zabiegi wykonywane w zależności od pojawiania się chwastów i warunków pogodowych

 W czasie wschodów nie przeprowadza się żadnych zabiegów

 Po wschodach wykonuje się zwykle jeszcze 2 obsypywania – drugie tuż przed zakryciem

międzyrzędzi

 Ten ostatni zabieg ma za zadanie przede wszystkim uformowanie redlin, które powinny mieć kształt trapezu, o możliwie szerokiej podstawie dolnej, górnej o szerokości ok. 10 cm i o wysokości 20-25 cm

 

Metoda mechaniczno-chemiczna

 Polega na zwalczaniu chwastów od posadzenia do wschodów mechanicznie

 W okresie przed wschodami stosuje się obsypywanie nadające redlinom ostateczny

kształt

 Bezpośrednio po obsypywaniu stosuje się oprysk herbicydami

 Po zakryciu międzyrzędzi nie stosuje się żadnych zabiegów

 

Pielęgnowanie plantacji obejmuje zniszczenie chwastów, stworzenie optymalnych

właściwości fizycznych gleby oraz właściwe uformowanie kształtu redlin

zapewniającego dobry rozwój bulw.

Sposób pielęgnowania odgrywa ważną rolę w plonowaniu i jakości zbieranych bulw

ze względu na duże zagrożenie chwastami, głównie w okresie od posadzenia do

wschodów i podczas zasychania łęcin. Racjonalna regulacja zachwaszczenia polega na

wykorzystaniu zabiegów agrotechnicznych związanych z uprawą wszystkich roślin w

zmianowaniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranność zabiegów w okresie

pomiędzy sprzętem przedplonu a rośliną następczą.

W zrównoważonym systemie gospodarowania podstawową rolę w ograniczaniu

zachwaszczenia pełnią zabiegi mechaniczne, które w okresie od posadzenia do wschodów

obejmują obsypywanie z bronowaniem wykonywane co 6–8 dni. Natomiast od

wschodów roślin ziemniaka do zwarcia rzędów należy stosować 2–3 razy obsypywanie i

opielanie z formowaniem redlin. Pielęgnowanie mechaniczne jest skuteczne w 95–98%,

jeśli chwasty są niszczone w początkowej fazie ich rozwoju. Ponadto zabiegi

mechaniczne są skuteczne w suchych sezonach wegetacji, natomiast w warunkach ciepłej

i wilgotnej pogody chwasty rosną i rozwijają się intensywnie — wówczas największą

skuteczność zniszczenia zapewniają zabiegi mechaniczno-chemiczne z zastosowaniem

herbicydów. W integrowanej technologii uprawy ziemniaka trzeba umiejętnie łączyć zabiegi

mechaniczne z herbicydami. Należy preferować środki o małej szkodliwości dla ludzi, o

niskiej zawartości substancji aktywnej, stosować je w optymalnych dawkach i terminach,

zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Roślin — PIB i MRiRW (Zalecenia Ochrony

Roślin; http://www.minrol.gov.pl). W przypadku konieczności zastosowania

herbicydów lub ich mieszanin, najlepszym terminem jest okres przed wschodami

ziemniaka, przy czym przed zabiegiem chemicznym należy wykonać obsypywanie i

formowanie redlin. W tym terminie herbicydy są pobierane głównie przez wschodzące

chwasty, stąd powinny być zastosowane na wilgotną glebę.

Kolejnym terminem stosowania herbicydów jest okres po wschodach roślin ziemniaka

do chwili, gdy osiągną one do 15 cm wysokości. Zaletą herbicydów powschodowych jest

dłuższy okres działania, co skutecznie ogranicza rozwój chwastów i nie dopuszcza do

powstawania tzw. zachwaszczenia wtórnego, które występuje pod koniec okresu

wegetacji ziemniaka. Natomiast ujemną stroną jest fitotoksyczna reakcja niektórych

odmian na herbicyd Sencor 70 WG, który jest powszechnie stosowany w terminie

powschodowym.  W warunkach wysokiej kultury pola i małego zachwaszczenia o celowości wykonania pełnych zabiegów pielęgnowania decyduje tzw. próg szkodliwości, który dla wielu popularnych gatunków wynosi 4–5 szt. na 1 m2.

 

Zadanie do wykonania.

Przedstaw mechaniczną pielęgnację ziemniaków:……

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz