Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2CB

22.04.2020r. Temat: Wymagania klimatyczno- glebowe i odmiany ziemniaka.

Celem lekcji jest wyjaśnienie zasad obowiązujących podczas prowadzenia produkcji roślinnej zgodne ze Zwykłą Dobrą Praktyką Rolniczą i z Zasadami Wzajemnej Zgodności

– omówienie wymagań klimatyczno- glebowych ziemniaka oraz odmian ziemniaka

 

Wymagania klimatyczne

Ziemniak jest rośliną klimatu umiarkowanego. Jego plonowanie w dużym stopniu zależy od warunków klimatycznych w okresie wegetacji. Susza i wysokie temperatury w lecie są czynnikami najbardziej obniżającymi plonowanie ziemniaków. Zbyt duża ilość opadów w czerwcu i lipcu sprzyja gromadzeniu plonu, ale też porażeniu plantacji zarazą ziemniaczaną.

Wymagania termiczne ziemniaka są zróżnicowane w zależności od fazy rozwojowej. Ciepły okres po sadzeniu sprzyja szybkim i równomiernym wschodom, a wymagania wodne w tym okresie są minimalne. W okresie od wschodów do kwitnienia ziemniak wymaga dość ciepłej pogody i niezbyt wysokiej ilości opadów, równomiernie rozłożonych.

Najwyższe wymagania wodne ziemniaki mają w okresie zawiązywania bulw i ich intensywnego wzrostu, czyli w lipcu i do połowy sierpnia. Optymalna temperatura w tym okresie to 15-20°C przy czym w dzień 20–25°C, a w nocy 15–16°C. Wyższe temperatury obniżają jakość plonu (drobne bulwy). Bardzo niekorzystne dla ziemniaka są warunki występujących na przemian z suszą dużych opadów w połączeniu z wysokimi temperaturami. Uzyskane w takich warunkach bulwy są niskiej jakości, zdeformowane, z wadami wewnętrznymi miąższu.

Ziemniak należy do roślin wrażliwych na przymrozki. Temperatura poniżej 0°C po wschodach powoduje zniszczenie roślin, które jednak dość łatwo się odbudowują. Niskie temperatury w okresie zbiorów zwiększają uszkodzenia mechaniczne oraz potęgują rozwój chorób przechowalniczych.

 

Wymagania glebowe

Większość gleb w kraju nadaje się do uprawy ziemniaka. Ziemniak jest tolerancyjny pod względem jakości gleb. Najlepsze do uprawy ziemniaka są gleby gliniasto-piaszczyste lub słabo gliniaste. Wysokie plony ziemniaka na glebach lekkich można uzyskać przy odpowiednim rozkładzie opadów atmosferycznych w okresie wegetacji lub przy nawadnianiu plantacji. Ziemniaki najlepiej plonują na glebach przewiewnych, bogatych w składniki pokarmowe. Ziemniaki dobrze tolerują odczyn gleby pH 4,5–6,5. Odczyn zasadowy jest niekorzystny i często powoduje porażenie bulw parchem zwykłym. Wszystkie gleby przeznaczone do uprawy ziemniaka powinny być dobrze spulchnione na głębokość 25–30 cm. Gleby zakamienione należy odkamienić

Podział odmian ziemniaków w zależności od wartości użytkowej

 

odmiany jadalne

mają dobry smak, nie ciemniejący miąższ,

płytko osadzone oczka, regularny kształt,

zawierają poniżej 16% skrobi

 

odmiany skrobiowe

zawierają powyżej 16% skrobi, mogą być

niekształtne, duże, głębiej osadzone oczka,

mają zastosowanie na pasze i dla przemysłu

 

Podział odmian ziemniaków w zależności od długości okresu wegetacji

 

bardzo wczesne ( dają plon handlowy po 60-70 dniach od posadzenia)

wczesne ( po 80-90 dniach)

średnio wczesne ( 90-100 dni)

średnio późne ( 110-120 dni)

późne ( do 140 dni)

 

Rozwiązany test odsyłacie do oceny    22.04 Test

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz