Uncategorized

Produkcja roślinna kl.2CB

13.05.2020r. Temat: Nawożenie buraków.

Celem lekcji jest

– wyjaśnienie zasad nawożenia buraków

 

Nawożenie organiczne

 obornik 30-35t/ha – wykorzystanie 30% azotu, 20% fosforu, 60% potasu

 słoma pocięta na sieczkę 5-10 cm z dodatkiem azotu mineralnego (5-6 t słomy/ha+ 20 kg N mineralnego)

 międzyplony – najlepiej gorczyca biała lub rzodkiew oleista – rośliny mątwikobójcze

 

Nawożenie mineralne

 Burak na wytworzenie 1 t korzenia potrzebuje

– 4 kg N

– 1,8 kg P2O5

– 6 kg K2O

– 8 kg MgO

– 3 kg Na

 Z dawką 35 t obornika wprowadzamy przeciętnie 170 kg N, 70 kg P2O5, 210 kg K2O a z tego burak pobiera ok 50 kg N, 15 kg P2O5, 125 kg K2O

 

Nawożenie azotem

 Gdy gleba jest żyzna, stanowisko właściwie wybrane, a stosunki wodno-powietrzne

korzystne, wówczas ekonomicznie uzasadnione dawki azotu wynoszą od 110 do 170 kg/ha. (bez obornika)

 W rejonach suchych i przy małej ilości opadów i obfitym nawożeniu organicznym dawki azotu nie powinny być wyższe od 120 kg/ha.

 Przedsiewnie zaleca się stosować do 40% dawki azotu w uprawie na oborniku i do 50% dawki w uprawie bez obornika. Zbyt duże dawki przedsiewne osłabiają i przerzedzają wschody.

 Pozostałą część azotu wysiewać po ustaleniu obsady roślin, gdy rośliny mają 4-6 par liści właściwych,  1-2-krotnie, do końca czerwca.

 Im później stosuje się pogłównie azot, tym może bardziej wpływać na plon liści, a nie korzeni oraz może – gdy jest lato mokre i zimne – obniżyć w nich zawartość cukru.

 Przy nawożeniu przedsiewnym azot, a głównie zawarta w nawozie forma amonowa (saletra

amonowa, saletrzaki, mocznik ), w warunkach gleb świeżo wapnowanych lub przewapnowanych może wpływać toksycznie na kiełki buraka

 Najbardziej bezpieczne jest w związku z tym stosowanie azotu pogłównie, w fazie dwóch liści właściwych, na suche liście, możliwie przed spodziewanym deszczem.

 Pogłównie najlepiej stosować saletrę amonową ,saletrę wapniową, mocznik lub inne nawozy azotowe, z wyjątkiem siarczanu amonu.

 

Nawożenie fosforem

 Fosfor przy uprawie buraków cukrowych wpływa pozytywnie przemiany zachodzące w burakach, wzrasta dzięki niemu zawartość cukru.

 Fosfor P2O5 nawozi się w ilości 50-70 kg/ha przy stosowaniu obornika, bez niego dawka powinna być zwiększona do 80-100 kg/ha

 Nawozy fosforowe stosuje się jesienią

 

Nawożenie potasem

 Burak pobiera z gleby znaczne ilości potasu, a jego wykorzystanie z nawozów mineralnych szacuje się na 60%.

 Zalecane dawki w nawozach mineralnych wynoszą 60–140 kg/ha K2O w zależności od

zawartości potasu w glebie, bez obornika do 200 kg

 Nawozy potasowe wpływają korzystnie na plon, ale przede wszystkim zwiększają zawartość cukru w korzeniach.

Proporcje składników pokarmowych

Przyjmuje się, że w Polsce stosunek N:P:K   równy 1:0,8:1,2 jest najkorzystniejszy.

W warunkach dużej zasobności gleb w fosfor dobre są natomiast proporcje 1:0,5:1.

 

Dokarmianie dolistne

 Jest tylko nawożeniem uzupełniającym

 Azot można stosować w postaci 6% roztworu mocznika od fazy 6 liści do zwarcia rzędów (co 7-12dni)

 Należy również stosować nawozy mikroelementowe – szczególnie ważny bor – zapotrzebowanie 0,4-0,6 kg/ha

 

Proszę zrobić notatkę w zeszycie szkolnym i przesłać zdjęcie.

Zadania testowe do rozwiązania:

Spośród mikroelementów największe znaczenie dla buraka cukrowego mają:

azot i potas

magnez i molibden

bor i mangan

cynk i miedź

 

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz