Uncategorized

Produkcja roślinna 1F4R, 1 FTR

Dzień dobry

16. 04. 2020 r.

T: Zasady stosowania środków ochrony roślin w integrowanej ochronie roślin.

Przypomnijcie sobie na czym polega integrowana ochrona roślin.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/integrowana-ochrona-roslin

1.Integrowana ochrona roślin.

Jest sposobem ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi, polegającym na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Integrowana ochrona roślin wykorzystuje w pełni wiedzę o organizmach szkodliwych dla roślin (w szczególności o ich biologii i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy, a także wykorzystuje naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym drapieżców i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin, a także posługuje się ich introdukcją. Tym samym integrowana ochrona roślin pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne oraz chroni bioróżnorodność środowiska rolniczego.

2.Ogólne zasady integrowanej ochrony roślin:

1) nad chemiczne metody zwalczania organizmów szkodliwych przedkładać należy metody biologiczne, fizyczne i inne metody niechemiczne, jeżeli zapewniają one ochronę przed organizmami szkodliwymi;

2) zapobieganie występowaniu organizmów szkodliwych powinno być osiągane m.in. przez:

a) stosowanie płodozmianu,

b) stosowanie właściwej agrotechniki,

c) stosowanie odmian odpornych lub tolerancyjnych oraz materiału siewnego i nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami o nasiennictwie,

d) stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawadniania i melioracji,

e) stosowanie środków zapobiegających introdukcji organizmów szkodliwych,

f) ochronę i stwarzanie warunków sprzyjających występowaniu organizmów pożytecznych,

g) stosowanie środków higieny fitosanitarnej (takich jak regularne czyszczenie maszyn i sprzętu wykorzystywanego w uprawie roślin), aby zapobiec rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych,

h) stosowanie środków ochrony roślin w sposób ograniczający ryzyko powstania odporności u organizmów szkodliwych.

Zapoznajcie się teraz z zasadami stosowania ŚOR w integrowanej ochronie roślin. Wybierz 5 najbardziej, Twoim zdaniem, ważnych zasad stosowania środków ochrony roślin i przepisz je do zeszytu przedmiotowego.

  1. Zasady stosowania środków ochrony roślin w integrowanej ochrony roślin.

– decyzje o wykonaniu zabiegów ochrony roślin powinny być podejmowane w oparciu o monitoring występowania organizmów szkodliwych, z uwzględnieniem progów ekonomicznej szkodliwości

– dokonując wyboru środków ochrony roślin należy brać pod uwagę ich selektywność

– stosowanie środków ochrony roślin powinno być ograniczone do niezbędnego minimum – nie wolno również przekraczać wskazanych dawek i liczby dopuszczonych zabiegów

– zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do ochrony upraw można stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– każdy producent rolny przed zastosowaniem środków ochrony roślin musi zapoznać się z etykietą produktu

– sposób aplikacji środka musi być zgodny z zapisami umieszczonymi w etykiecie. Pod żadnym pozorem nie można stosować środków ochrony roślin na rośliny oraz agrofagi, które nie zostały wyszczególnione w etykiecie.

– osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin lub doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, lub integrowanej produkcji roślin, lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienia do stosowania pestycydów.

– okresowe badania potwierdzające sprawność techniczną sprzętu (w przypadku opryskiwaczy polowych i sadowniczych co 3 lata).

– prowadzenie i przechowywanie przez okres 3 lat dokumentacji zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania i zastosowaną dawkę, obszar i uprawy, na których zastosowano środek ochrony roślin. W dokumentacji musi również być wskazany sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

Stosowanie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin przez profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin zostało w Polsce uregulowane zostało przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin (Dz. U. poz. 505).

 

Przydatne linki:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa www.piorin.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego www.arr.gov.pl

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych www.coboru.pl

Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza www.schr.gov.pl

Centrum Doradztwa Rolniczego www.cdr.gov.pl

Jako podsumowanie zrób następujące zadanie:

Zaznacz krzyżykiem, zdania prawdziwe w rubryce –  TAK, zdania nieprawdziwe w rubryce – NIE.

TAK NIE
1. W przypadku opryskiwaczy polowych okresowe badania potwierdzające sprawność techniczną sprzętu odbywa się co 4 lata.
2. Każdy producent rolny przed zastosowaniem środków ochrony roślin musi zapoznać się z etykietą produktu.

 

3. Sposób aplikacji środka może odbiegać od zapisów umieszczonych w etykiecie śor.

 

4. Integrowana ochrona roślin jest sposobem ochrony roślin przed szkodnikami, polegającym na wykorzystaniu wszystkich metod, w szczególności chemicznych.

 

5. Introdukcja to celowe wprowadzenie przez człowieka na teren uprawy chronionej organizmów pożytecznych.
6. W myśl nowych przepisów osoby stosujące środki ochrony roślin nie muszą posiadać kwalifikacji do stosowanie śor.
7. W metodzie integrowanej wykorzystuje się naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym drapieżców i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin.

 

Dla chętnych

Poszukaj odpowiedzi na pytanie:

Jakich  warunków muszą przestrzegać użytkownicy profesjonalni przy stosowaniu śor oraz w jakim dokumencie  są określone te warunki?

Chętnych odsyłam do obejrzenia filmiku https://www.youtube.com/watch?v=GrTH5HfCwys

Prześlijcie tabelkę oraz odpowiedzi na pytanie dla chętnych do dnia 20.04.2020 (poniedziałek)  na mój adres: martagierej@wp.pl

Aktywność osób chętnych będzie nagradzana.

Pozdrawiam

Marta Marecka – Gierej