Uncategorized

Produkcja roślinna 1CB, 1CG

04. 06. 2020r. Temat: Metody ochrony roślin.

Celem lekcji jest poznanie metod ochrony roślin.

Metody i środki ochrony roślin

W ochronie roślin stosuje się metody:

pośrednie – zapobiegawcze, do których zaliczamy metody: agrotechniczne, hodowlane

i kwarantannę,

bezpośredniego zwalczania, do których zaliczamy metody:  mechaniczne,

fizyczne i biologiczne, chemiczne

 

Połączenie w/w metod nazywamy integrowaną ochroną roślin.

 

Metody pośrednie (zapobiegawcze):

Metody agrotechniczne polegają na stosowaniu zabiegów agrotechnicznych oraz

pielęgnacyjnych w celu poprawy stanu roślin uprawnych oraz zwiększenia ich odporności na

uszkodzenia powodowane przez organizmy szkodliwe. Zabiegi te często jednocześnie mogą

pogorszyć warunki przeżycia i rozwoju organizmów szkodliwych. Do najważniejszych

zabiegów należą:

– uprawa roli – np. podorywka bezpośrednio po zbiorach zmniejsza parowanie wody

z gleby, niszczy mechanicznie chwasty i przerywa rozwój wielu organizmów

szkodliwych,

– zmianowanie (płodozmian) – ogranicza zagrożenie ze strony organizmów szkodliwych,

których rozwój zależy od danego gatunku roślin uprawnych oraz łagodzi skutki

jednostronnego wyczerpania gleby,

– nawożenie organiczne – dostarcza składników pokarmowych oraz podnosi żyzność gleby,

– nawożenie mineralne,

– siew i sadzenie – o terminie siewu lub sadzenia roślin uprawnych decyduje temperatura

i wilgotność gleby, wymagania rośliny uprawnej co do temperatury i długości okresu

wegetacji oraz istniejące zagrożenie ze strony organizmów szkodliwych.

– dobór odmian – uwarunkowany jest odpornością na czynniki szkodliwe, ale przede

wszystkim plennością i cechami jakościowymi oraz przydatnością do uprawy w danym

środowisku.

Metody hodowlane polegaj na otrzymywaniu a następnie wprowadzeniu do praktyki

odmian odpornych albo mniej wrażliwych na pewne choroby lub szkodniki.

Kwarantanna jest to metoda polegająca na zabezpieczeniu całego kraju (kwarantanna

zewnętrzna) lub pewnych jego regionów (kwarantanna wewnętrzna) przed zawleczeniem

patogenów, szkodników lub chwastów dotychczas tam nie występujących. Kwarantanna

w Polsce obejmuje ok. 60 gatunków chwastów, chorób i szkodników. Znajdują się na niej

m.in. mątwik ziemniaczany, strąkowiec fasolowy, rak bakteryjny, bakterioza pierścieniowa ziemniaków.

 

Metody bezpośredniego zwalczania

Metody biologiczne w metodach tych do zwalczania agrofagów wykorzystuje się ich

wrogów naturalnych: wirusy, bakterie i grzyby chorobotwórcze, owady pasożytnicze lub

drapieżne, ptaki owadożerne i drapieżne oraz inne zwierzęta.

Metody mechaniczne polegają na wyłapywaniu szkodników ręcznie lub przy użyciu

prostych urządzeń jak pułapki, zapory itp.

Metody fizyczne polegają na zastosowaniu do niszczenia patogenów i szkodników

niskich lub wysokich temperatur, promieniowania lub elektryczności.

Metody chemiczne polegają na wykorzystywaniu związków chemicznych, tzw. pestycydów działających zabójczo lub osłabiająco na patogeny, szkodniki i chwasty.

Integrowana ochrona roślin- połączenie w/w metod.

Integrowana Ochrona Roślin  https://docplayer.pl/9277995-Integrowana-ochrona-roslin.html

Proszę zrobić notatkę z lekcji i przesłać do sprawdzenia.

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.