Aktualności

Procedura organizacji pracy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu od 9 listopada 2020 r.

Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (DZ.U. z 2020 r. poz. 1960) od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół.

 

  1. W okresie od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu będzie funkcjonować w trybie zdalnym, zgodnie z przyjętymi procedurami i regulaminami.
  2. Uczniowie będą realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z aktualnym planem lekcji.
  4. W klasach IV technikum, w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń–luty 2021 r., na terenie szkoły mogą być zorganizowane zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne dla uczniów klas IV zorganizowane na terenie szkoły odbywają się zgodnie z ustalonymi zasadami i harmonogramem. Harmonogram zajęć praktycznych dla uczniów przekażą wychowawcy.
  5. Dla uczniów IV klas technikum mogą być zapewnione na terenie szkoły konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego. Konsultacje zorganizowane na terenie szkoły odbywają się zgodnie z ustalonymi zasadami i harmonogramem. Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV przekażą wychowawcy.
  6. Zajęcia dodatkowe są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (jeżeli jest to możliwe).
  7. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest e-dziennik.
  8. Nauka jazdy samochodem, ciągnikiem, pracy maszynami rolniczymi jest zawieszona.
  9. Uczniowie odbywający naukę zdalną mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formie zdalnej. Harmonogram pracy i kontakt są dostępne na stronie internetowej szkoły.
  10. Harmonogram konsultacji z nauczycielami dostępny jest na stronie internetowej szkoły. Konsultacje odbywają się zdalnie.

Pracowników i uczniów przebywających na terenie szkoły obowiązują wszystkie przyjęte  procedury funkcjonowania ZSCKR w Jabłoniu w czasie