Uncategorized

Pojazdy rolnicze 2BT

26-05-2020

Temat: Sporządzanie kalkulacji kosztów związanych z eksploatacją pojazdów stosowanych w rolnictwie.

Celem lekcji jest nabycie umiejętności sporządzania kalkulacji kosztów pojazdów.

  1. Otwórz dokument Tabela kosztów eksploatacji ciągnika https://docs.google.com/spreadsheets/d/1foL-grdet85f0xS8zvxOGsLvvPMQ3Vu08-l-NPkTuXo/edit?usp=sharing
  2. Korzystając z Metodyki obliczania poszczególnych składników kosztów podanej poniżej wypełnij Tabelę kosztów eksploatacji ciągnika, przyjmując następujący wzór do obliczenia ceny ciągnika:
    Cena ciągnika = 280 + n * 1000, gdzie n oznacza Twój numer w dzienniku
  3. Po wypełnieniu Tabeli kosztów eksploatacji ciągnika prześlij dokument jako załącznik na adres leszek.koczkodaj@gmail.com

Przystępując do określenia kosztów eksploatacji maszyn niezbędne jest uzyskanie danych wyjściowych odnośnie parametrów technicznych charakteryzujących ciągniki i wybrane maszyny rolnicze oraz ceny zakupu. Do obliczeń jednostkowych kosztów eksploatacji maszyn niezbędna jest również znajomość kwot ubezpieczenia sprzętu rolniczego, ceny oleju napędowego oraz energii elektrycznej. Każda zmiana np. ceny maszyny czy paliwa powoduje, że koszty eksploatacji należy uaktualnić, a co z tym się wiąże należy wykonać ponowne obliczenia poszczególnych składników kosztów.

Jak się liczy koszty utrzymania?

Koszty amortyzacji związane są ze zużyciem i koniecznością odtworzenia posiadanych maszyn. Obliczamy je najczęściej według zależności prostoliniowej.
Ka (zł/rok) = Cm (cena maszyny): T (okres użytkowania)

Koszty przechowywania i konserwacji uzależnione są od wskaźnika na poziomie 2% ceny maszyny rocznie.
Kk (zł/rok) = k (wskaźnik kosztów przechowywania i konserwacji) x Cm (cena maszyny)

W przypadku ubezpieczenia ciągników bądź maszyn koszt zależny jest po prostu od kwoty ubezpieczenia. Ku (zł/rok) = K (kwota ubezpieczenia danej maszyny).
Ustalając poszczególne kategorie kosztów możemy wyliczyć koszt utrzymania na godzinę. Jednostkowy Kutrz (zł/h) + (Ka+Kk+Ku) : Wr (wykorzystanie roczne).

Jak się liczy koszty użytkowania?
Jednym z większych wartościowo kosztów użytkowania maszyn jest koszt paliw i smarów. Koszt paliwa zależy od zużycia godzinowego paliwa i jego ceny.
Wartość zużytych smarów w odniesieniu do wartości zużytego paliwa stanowi około 10% dla ciągników i maszyn rolniczych. W kosztach użytkowania przyjęto narzut kosztów średnio 1,10.

Kp (zł/ha) = Ge (zużycie paliwa) x Cp (cena paliwa) x 1,10 Koszty napraw, które podczas eksploatacji pojawiają się nieregularnie, można rozłożyć na każdą godzinę pracy i określić wykorzystując wskaźnik kosztów napraw.
Kn zł/h = (r/roczny wskaźnik kosztu napraw x Cm/cena maszyny/ : WT /normatywne wykorzystanie w okresie trwania)
Znając powyższe wielkości poszczególnych kosztów możemy obliczyć koszt użytkowania:
Kuż (zł/h) = Kn+Kp
Po ustaleniu i wyliczeniu kosztów utrzymania oraz użytkowania sumujemy i uzyskujemy jednostkowy koszt eksploatacji:
Ke (zł/h) = Kutrz + Kuż

Opublikował Leszek Koczkodaj