Uncategorized

Podstawy rolnictwa kl.1B4

07.0.2020r. Temat: Zasady układania zmianowań. Typy płodozmianów.

Celem lekcji jest poznanie zasad układania zmianowań oraz omówienie typów płodozmianów.

 1. Zasady układania zmianowań.
 2. Przykłady płodozmianów
 3. Ćwiczenia w układaniu płodozmianów.
 4. Typy płodozmianów

Ad.1    Zasady układania płodozmianów

 • Rotację zmianowania rozpoczynamy od rośliny okopowej,
 • Pola płodozmianu powinny być zbliżonej wielkości,
 • Ustalamy kolejność uprawy roślin

 

Zasady układania zmianowań

Wykonaj: Grupowanie roślin,

 • Oblicz strukturę zasiewów,
 • Ustal liczbę pól w płodozmianie,
 • Ustal kolejność uprawy roślin w płodozmianie
 • Przedstaw w formie „tabeli płodozmianowej”

PREZENACJA    Płodozmian zasady

Ad. 2  Przykłady płodozmianów

Płodozmian norfolski – od tego się zaczęło.

1rok – okopowe nawożone obornikiem

2rok – jęczmień jary + wsiewka koniczyny

3rok – koniczyna

4rok – zboża ozime (pszenica lub żyto).

Został wprowadzony w XVIII w. w hrabstwie Norfolk w Anglii.

W początkowym okresie gospodarki płodozmianowej plony uległy prawie podwojeniu, w porównaniu do systemu ugorowego, gdzie plon zbóż wynosił ok. 1 t/ha

Prezentacja do oceny

 

Przykładowy płodozmian przy założeniach:
– gleba klasy III a lub III b,
– dostarczenie produktów towarowych i pasz objętościowych.

1rok -Bobik.

2rok -Pszenica ozima + wsiewka koniczyny czerwonej.

3rok- Koniczyna czerwona.

4rok- Pszenica jara + facelia jako poplon ścierniskowy.

5rok- Owies x.

W przedstawionym płodozmianie:

– bobik „sam się wyżywi ” bo żyje w symbiozie z bakteriami brodawkowymi, – chodzi o azot

 

Przykład płodozmianu na glebach słabych (V klasy)

1rok- Ziemniak xx.

2rok- Mieszanka zbożowa x.

3rok- Łubin żółty.

4rok- Żyto x + wsiewka seradeli.

Uwagi do płodozmianu II:

– na glebach słabych łatwo wypłukiwane są składniki nawozowe, głównie azot,

 

Ad.4    Typy płodozmianów

Podział płodozmianów ze względu na strukturę zasiewów

Polowe

 • zbożowe – powyżej 60% powierzchni zbóż
 • okopowe – powyżej 25% powierzchni zajmują rośliny okopowe
 • przemysłowe – powyżej 25% po-wierzchni zajmują rośliny przemysłowe:

 

Paszowe : powyżej 50% powierzchni zajmują rośliny przeznaczone na paszę

 • pastewne – powyżej 50% powierzchni zajmują rośliny pastewne
 • przypodwórzowe – źródło paszy dla ferm hodowlanych
 • przemienno-pastwiskowe lub łąkowe – część gruntów ornych używana jest jako łąka bądź pastwisko przez 4–8 lat

 

Specjalne

 • przeciwerozyjne – zawierające rośliny chroniące glebę przed erozją
 • nasienne – powyżej 50% powierzchni zajmują rośliny przeznaczone na wyda-nie nasion
 • warzywne – w gospodarstwach ogrodniczych

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz