1B4 (Tech)Zdalne Lekcje

Podstawy rolnictwa kl.1 B4

16.04.2020r. Temat: Środki ochrony roślin.

− Zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

 

Celem lekcji jest poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska w rolnictwie

 

Pestycydy używane są głównie jako środki ochrony roślin,

Wyróżnia się pestycydy zwalczające:

Do pestycydów zalicza się również:

 • regulatory wzrostu roślin (PGR) – stymulujące lub hamujące procesy życiowe roślin, w tym środki usuwające liście (defolianty), środki usuwające nadmierną ilość kwiatów (defloranty) oraz środki wysuszające rośliny (desykanty);
 • regulatory wzrostu owadów (IGR) – stymulujące lub hamujące procesy życiowe owadów, w tym antyfidanty hamujące żerowanie i składanie jaj;
 • substancje odstraszające szkodniki (repelenty);
 • substancje przywabiające szkodniki (atraktanty), np. feromony;

Niekorzystne oddziaływanie pestycydów na środowisko naturalne oraz na zdrowie i życie zwierząt i człowieka spowodował, że obecnie kładzie się ogromny nacisk na produkcję pestycydów działających możliwie wybiórczo i szybko ulegających rozkładowi. Coraz częściej stosuje się również naturalne metody zapobiegające masowym pojawianiom szkodników.

Skuteczne i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin według zasad INTEGROWANEJ OCHRONY  http://www.inhort.pl/files/program_wieloletni/wykaz_publikacji/obszar1/1.3_2014_TSW.pdf

Środki ochrony osobistej: https://www.youtube.com/watch?v=L1hb9gll9oA

Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym: https://www.youtube.com/watch?v=ZtHLD5GXC-w

BHP podczas stosowania ŚOCHR  BHP prezentacja

Środki ochrony roślin a ochrona środowiska  3. Środki ochrony roslin. a ochrona środowiska-materiały

Zadania testowe, po rozwiązaniu wyniki odsyłamy na podany adres

 1. Pestycydy to
 2. a) szkodniki, które żerują na wielu gatunkach należących do różnych rodzin.
 3. b) chwasty, których okres wegetacji trwa 4–8 tygodni.
 4. c) środki ochrony roś
 5. d) szkodniki, które żerują na roślinach gatunków pokrewnych.
 6. Do chemicznego zwalczania chwastów w uprawach polowych stosujemy
 7. a) insektycydy.
 8. b) herbicydy.
 9. c) fungicydy.
 10. d) rodentycydy.
 11. Do chemicznego zwalczania owadów w uprawach polowych stosujemy
 12. a) insektycydy.
 13. b) herbicydy.
 14. c) fungicydy.
 15. d) rodentycydy.
 16. Zabiegi środkami ochrony roślin można wykonywać przy wietrze o prędkości
 17. 4m/s
 18. 5m/s
 19. 7m/s
 20. 10m/s

 

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz