Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2PT

20.05.2020 Temat: Obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy.

Z Kodeksu pracy wynikają obowiązki i prawa pracownika oraz pracodawcy .

1.Obowiązki pracownika.

Pracownik jest zobowiązany przede wszystkim:

 • wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych,
 • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
 • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
 • przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
 • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzegać tajemnicy służbowej.

2.Prawa pracownika.

Pracownik ma prawo do:

 • godziwego wynagrodzenia za pracę,
 • jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości,
 • równego traktowania w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
 • wypoczynku (w wymiarze: 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat),
 • urlopu szkoleniowego,
 • wynagrodzenia dodatkowego za pracę w godzinach nadliczbowych.

3.Obowiązki pracodawcy.

Pracodawca ma obowiązek:

 • szanować godność pracownika,
 • terminowo i wypłacać wynagrodzenie,
 • zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach,
 • organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,
 • przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
 • prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.
 1. Prawa pracodawcy.

Pracodawca ma prawo do:

 • zatrudniania i zwalniania pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu pracy,
 • przyznawania nagród i wyróżnień pracownikom,
 • stosowania kar: upomnień, nagan, kar finansowych,
 • zwalniania pracowników, którzy źle wykonują swoje obowiązki.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki zagadnienia do tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk