Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2CB

Temat:  Efekty finansowe przedsiębiorstwa.

1.Pojęcie wyniku finansowego.

2.Elementy wyniku finansowego.

4.Zysk (dochód)  brutto i netto.

3.Sposób obliczania wyniku finansowego.

Ad.1.

Wynik finansowy to rezultat działalności przedsiębiorstwa. Może być zyskiem albo stratą.

Zysk przedsiębiorstwa jest nadwyżką przychodów nad kosztami, jakie poniosła firma na ich zakup lub przy ich wytwarzaniu. Zysk pozwala stwierdzić, czy dana działalność gospodarcza jest opłacalna, czy firma jest na tzw. plusie (+).

Strata jest nadwyżką kosztów nad przychodami. Strata informuje o tym, że działalność nie przynosi żadnego rezultatu. Firma jest na tzw. minusie (-).

Ad.2.

Wynik finansowy kształtują koszty i przychody.

Koszt to wyrażone w pieniądzu (w złotych) zużycie majątku, czyli tego co posiadamy.

Do kosztów zaliczamy:

-zużyte surowce i materiały

-wynagrodzenie pracowników

-składki ZUS, KRUS

-amortyzację (stopniowe zużywanie) maszyn i urządzeń

-korzystanie z usług świadczonych przez innych p. remonty, transport, usługi telekomunikacyjne

-inne koszty np. ubezpieczenie budynków, odsetki od kredytu.

Rodzaje kosztów

a)koszty całkowite (Kc) to wszystkie  koszty poniesione na wytworzenie wyrobu lub usługi dla osiągnięcie przychodu ze sprzedaży. Można je podzielić na koszty stale i zmienne.

b)koszty stałe  (Ks) są niezależne od wielkości produkcji tzn. produkcja rośnie koszty nie zmieniają się, a jak produkcja spada to koszty też nie zmieniają się np. czynsz za wynajmowany lokal, wynagrodzenie pracowników biurowych, amortyzacja budynków, maszyn, samochodów.

c)koszty zmienne (Kz) rosną wraz ze wzrostem produkcji, zaliczamy do nich wartość zużytych surowców, energii elektrycznej, wynagrodzenie pracowników na produkcji które zależy od ilości wytworzonych produktów.

Koszty całkowite (Kc)  = koszty stałe (Ks) + koszty zmienne (Kz)

Przychód to utarg, zarobek ze sprzedaży produktów, wyrobów, towarów i usług.

Wyróżnia się przychody:

a)ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług

b)z posiadanych pieniędzy np. odsetki od lokaty w banku

c)inne źródła np. ze sprzedaży majątku (tj. samochodu, maszyny), otrzymane darowizny

Ad.3. Zysk brutto  (Zb) wypracowany dochód bez opłacenia podatku.

Zysk netto  (Zn) to dochód po opłaceniu podatku dochodowego  „na czysto”  lub  „ na rękę”.

Z = P – Kc

Z   zysk

P  przychody

Kc   koszty całkowite

Ad.4. Przykład obliczania zysku netto

1)  Obliczam  zysk netto:

– Przychody ze sprzedaży 5 000 zł

– Koszty działalności  firmy (Kc) 3 000 zł

– zysk brutto (Zb) = 5000 – 3000= 2000 zł

Podatek dochodowy 18% = 2000*18/podzielić przez100 = 360 zł

zysk netto (Zn)  = 2000 – 360 = 1 640 zł

2) Obliczam  zysk netto:

Przychody 10000 zł

Koszty stałe 900 zł

Koszty zmienne 7 500zł

Podatek 18%

Najpierw obliczam koszty całkowite Kc (wszystkie)=900+6500=7400 zł

zysk brutto   = 10 000 – 7400= 2600 zł

Podatek 18% = 2600*18/podzielić przez100= 468zł

zysk netto =  2600 – 468 = 2132 zł

ZADANIA DO WYKONANIA: Przeczytaj uważnie notatkę do lekcji i odpowiedz na poniższe pytania:

1)Podaj dwa przykłady kosztów.

2)Co to są koszty całkowite?

3)Jak inaczej  określamy przychód?

4)Jakim słowem/słowami nazywamy zysk, kiedy mówimy że firma osiągnęła zysk?

5)Podaj, jak obliczamy zysk netto?

Odpowiedzi na pytania proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość Ćw.4 imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac do wtorku 28.04.2020

Pozdrawiam, Beata Waszczuk