Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2CB

17.06.2020 Temat: Społeczna odpowiedzialność biznesu na rynku lokalnym.

1.Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym to inwestowanie w:

▪zasoby ludzkie,

▪w ochronę środowiska,

▪w relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach.

2.Narzędzia społecznego gospodarowania to:

1)działania na rzecz lokalnej społeczności, np. wspieranie lokalnych firm i osób, współpraca z nimi, programy dla dzieci i młodzieży,

2)działania proekologiczne, np. segregacja odpadów, edukacja ekologiczna pracowników i klientów,

3)kampanie społeczne – wpływanie za pośrednictwem mediów na postawy społeczeństwa ,

4)dbanie o pracowników – inwestowanie w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kwalifikacje pracowników,

5)wolontariat pracowniczy

6)znakowanie produktów – eko-znakowanie oraz znakowanie społeczne, polega na informowaniu konsumenta o aspektach ekologicznych produktu, wpływie na środowisko i zdrowie.

3.Korzyści z zastosowania zasad społecznego  gospodarowania (CSR) w firmie:

▪lepiej wykorzystywany majątek,

▪wzrost poziomu kultury i bezpieczeństwa pracy,

▪ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstwa na środowisko,

▪racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi i odpadami,

▪popularyzacja idei proekologicznych,

▪terminowe wypłaty wynagrodzenia,

▪stały rozwój zawodowy dzięki dostępności szkoleń,

▪dodatkowa opieka medyczna.

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie jest stosowana jedynie przez duże firmy, ale także z dużym powodzeniem przez najmniejsze, działające na rynkach lokalnych. Przykładem może być ufundowanie przez firmę sprzętu, wyposażenia pracowni szkolnych, podarowanie mebli czy sponsorowanie wyjazdu ucznia na staż zagraniczny.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki.

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk