Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2CB

15.06.2020 Temat: Motywy aktywności zawodowej.

1.Motywy podejmowania pracy.

Praca stanowi dla człowieka dużą wartość materialną i niematerialną. Z materialnego punktu widzenia praca zapewnia człowiekowi utrzymanie i pozwala podnosić standard życia. Do niematerialnych motywów podejmowania pracy zaliczamy: możliwość spełniania swoich ambicji, szeroko rozumianego rozwoju i samorealizacji, chęć przyczyniania się do rozwoju gospodarki, możliwość uzyskania aprobaty i uznania otoczenia, w którym żyjemy, a niekiedy – zdobycia władzy. Z tych właśnie powodów człowiek podejmuje aktywność zawodową, czyli dąży do uczestnictwa w rynku pracy w sposób bezpośredni i aktywny jako pracownik lub pracodawca.

2.Kategorie wiekowe ludności w Polsce.

Ze względu na zdolność do pracy wyróżnia się 3 grupy wiekowe ludności:

▪osoby w wieku przedprodukcyjnym (0–17 lat),

▪osoby w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 18–60 lat, mężczyźni w wieku 18–65 lat),

▪osoby w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60. roku życia, mężczyźni powyżej 65. roku życia).

3.Współczynnik aktywności zawodowej

Poziom aktywności zawodowej określa się najczęściej za pomocą współczynnika aktywności zawodowej. Oblicza się go, dzieląc liczbę osób aktywnych zawodowo (tzn. pracujących i bezrobotnych) w danym wieku przez liczbę oznaczającą ogół ludności w tym wieku. Należy pamiętać, że wartość współczynnika aktywności zawodowej jest zawsze mniejsza niż 100%. Im wyższa wartość współczynnika, tym większa część ludności w wieku produkcyjnym chce pracować.

Podsumowanie: co motywuje do podjęcia pracy?

1)Ideały, czyli chęć pracy dla dobra rodziny, społeczeństwa oraz rozwoju ludzkości

2)Potrzebę osiągnięć, samorealizacji oraz wszechstronnego rozwoju, które zapewnia praca zgodna z zainteresowaniami.

3)Chęć uzyskania korzyści materialnych, czyli potrzeba zapewnienia sobie bezpieczeństwa socjalnego i podnoszenia statusu materialnego.

4)Potrzebę uznania, posiadania władzy i prestiżu, które daje zajmowanie wysokiej pozycji w hierarchii społecznej.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki do tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk