Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2BT

18.06.2020 Temat: Deklaracja podatkowa PIT.

Każdy obywatel, który uzyskuje dochody, bez względu na wiek i wykonywany zawód jest zobowiązany podzielić się nimi z państwem. Tę część dochodu, którą oddajemy, stanowi podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest on często określany nazwą PIT, pochodzącą od angielskich słów Personal Income Tax. Czy wiesz, kim jest osoba fizyczna i czym się różni podmiot opodatkowania od przedmiotu opodatkowania?

1.Podmiot opodatkowania, czyli kto jest opodatkowany, kto musi płacić podatek?

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych podmiotem opodatkowania jest każda osoba mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z czego wynika, że osoba ta ma obowiązek rozliczania się w Polsce z podatku dochodowego od osób fizycznych. Za osobę fizyczną uważa się osobę, która:

1)posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2)przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni (pół roku) w roku podatkowym.

Jeżeli osoba fizyczna nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlega obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym wypadku występuje więc tzw. ograniczony obowiązek podatkowy.

Zwykle podatnicy rozliczają się indywidualnie z podatku dochodowego, lecz pod pewnymi warunkami istnieje też możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci, co wiąże się z określonymi ulgami i udogodnieniami.

2.Przedmiot opodatkowania, czyli co jest opodatkowane, od czego płaci się podatek?

Podatkiem PIT są objęte przychody osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przede wszystkim z:

  • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,
  • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
  • pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • niektórych działów specjalnej produkcji rolnej,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
  • działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umowy-zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
  • praw autorskich i innych praw majątkowych,
  • najmu, dzierżawy.

Najczęściej używanym formularzem jest PIT-37. Jednak gdy podatnik uzyska przychody z kilku różnych źródeł, niekiedy musi swoje roczne rozliczenie przedstawić na kilku formularzach.

ZAPAMIĘTAJ!

Roczne zeznanie o wysokości osiągniętych dochodów PIT należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego do dnia 30 kwietnia.

Podatnicy mogą korzystać z różnych odliczeń, które maja wpływ na kwotę należnego podatku.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki do tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk