Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 2 PT

Temat: Umowa cywilnoprawna jako forma zatrudnienia.

1.Umowa – zlecenie jest zawierana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego między pracodawcą (zleceniodawcą), a pracownikiem (zleceniobiorcą) na wykonanie konkretnej pracy, zazwyczaj za określonym wynagrodzeniem. Pracownik, określany mianem zleceniobiorcy, bierze w umowie odpowiedzialność za staranne wykonanie zlecenia (nie za konkretny efekt). Umowa-zlecenie nie daje pracownikowi przywilejów, np. płatnego urlopu.

2.Umowa o dzieło jest zawierana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego między pracodawcą (zamawiającym) , a pracownikiem (wykonawcą)  i dotyczy wykonania określonego dzieła, czyli rezultatu pracy pracownika (wykonawcy). Nie daje ona przywilejów pracowniczych.

3.Umowa agencyjna jest rodzajem umowy handlowej, zawierana na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego między pracodawcą, a pracownikiem (agentem) który zobowiązuje się w imieniu przedsiębiorstwa do stałego pośredniczenia w zawieraniu umów z klientami danej firmy np. dotyczących różnego rodzaju ubezpieczeń, usług turystycznych. Agentowi za pośrednictwo przysługuje prowizja uzależniona od liczby zawartych umów.

4.Kontrakt menadżerski jest formą umowy-zlecenia na podstawie której zatrudnia się kadrę zarządzającą firmą. Wysokość wynagrodzenia menedżera podlega indywidualnym negocjacjom i  jest uzależniona od wyników finansowych przedsiębiorstwa.

5.ZADANIA DO WYKONANIA. Korzystając z notatki do lekcji i materiałów dydaktycznych na stronie:

http://www.podrecznik.edugate.pl/4-rynek-pracy/4-5-formy-zatrudnienia-pracownika/

Odpowiedz na pytania:

1)Jak nazywają się strony (czyli między kim, a kim zawierana jest umowa) w:

a)umowie o pracę: …

b) umowie-zlecenie: ..

c)umowie  o dzieło

2)Wypisz w punktach, co powinna zawierać umowa o pracę (jakie elementy)?

3)Wymień możliwe formy zatrudnienia:

a)brygady budowlanej-

b)magazyniera-

c)przedstawiciela handlowego-

d)ankietera

e)dyrektora przedsiębiorstwa

Efekty pracy proszę przesłać na adres  e- mail beata.klasa12@gmail.com   wpisując w tytule wiadomość ĆW-formy zatrudnienia imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania do 4.05.2020 do poniedziałku

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk