Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 1CB

Temat: Zarządzanie przedsiębiorstwem.

1.Istota zarządzania.

Zarządzanie przedsiębiorstwem to ogół działań, które zmierzają do osiągnięcia zamierzonych efektów w najbardziej skuteczny sposób.

2.Elementy zarządzania:

a)planowanie to określanie celów działania przedsiębiorstwa oraz decydowanie o jak najlepszych sposobach ich realizowania, wykorzystując wszystkie zasoby przedsiębiorstwa,

b)organizowanie to porządkowanie i przydzielanie pracy tak, aby można było zrealizować cele,

c)przewodzenie (kierowanie) to motywowanie do pracy w interesie firmy, polega na inspirowaniu pracowników do dalszego rozwoju,

d)kontrolowanie to obserwowanie i wprowadzanie poprawek do bieżących zadań, aby ułatwić i zapewnić realizację celów.

3.Zarządzanie a przywództwo.

Zarządzanie często jest mylone z przywództwem. Przywództwo jest elementem zarządzania. Jest motywowaniem, przewodzeniem zespołem ludzi polega na szukaniu nowych szans i na skutecznym wykorzystywaniu tych najlepszych. Przywództwo opiera się na zachowaniach. W coraz szybciej zmieniającym się świecie przywództwo jest coraz bardziej poszukiwane, oczekuj się go od coraz większej liczby ludzi.

4.Style kierowania.

Styl kierowania to sposób postępowania kierownika w odniesieniu do pracowników.

Wyróżniamy następujące style kierowania:

a)autokratyczny – kierownik podejmuje decyzje be konsultacji z pracownikiem, wydawanie szczegółowych poleceń,  posłuszeństwo, surowy system kar, wykonywanie zadań mechanicznie, bez zaangażowania;

b)demokratyczny – kierownik konsultuje decyzje z pracownikami, daje się większa samodzielność w działaniu, wyzwala inicjatywę, dbałość o rozwój każdego pracownika, jest taktowny, sprawiedliwy,  uczciwy;

c)bierny (zachowawczy) – nastawienie się na bieżące wykonywanie zadań, brak dążenia do zmian, powtarzanie poprzednich decyzji; hamuje postęp i rozwój firmy;

d)aktywny (innowacyjny) – dążenie do dynamicznego rozwoju firmy, unowocześnianie metod pracy;

e)patronalny – kierownik nie wywiera wpływu na prace zespołu, stosuje się niesprawiedliwy system oceniania pracowników, ma poufałe relacje z wybranymi pracownikami, pobłaża niedociągnięciom i lenistwu.

5.Zalety pracy zespołowej:

-wspólne ustalanie celów i jasne ich sprecyzowanie,

-wzajemne wsparcie i szacunek,

-jasno określone i zaakceptowane role w zespole,

-współpraca z korzyścią dla obu stron,

-indywidualne traktowanie każdego członka zespołu,

-nastawienie na sukces.

  1. Cechy dobrego lidera (menadżera): chęć do pracy, umiejętność podejmowania decyzji, entuzjazm, chęć do nauki, skuteczność w działaniu, wytrwałość, empatia.
  2. ZADANIA DO WYKONANIA:

1)Wymień i omów dwa rodzaje motywowania.

2)Wymień przynajmniej cztery cechy dobrego kierownika zespołu.

3)Na czym polega prokrastynacja?

4)Na czym polega autokratyczny styl kierowania?

5)Wymień, najważniejsze dla Ciebie zalety pracy zespołowej.

Odpowiedz na pytania w oparciu o notatkę do lekcji i materiał w linku:

http://www.podrecznik.edugate.pl/5-przedsiebiorstwo/5-5-zarzadzanie-przedsiebiorstwem/

Odpowiedzi wyślij na e-maila beata.klasa12@gmail.com

Wpisz w tytule wiadomość ĆW.Zarządzanie. imię i nazwisko oraz klasę (to ważne ze względu na organizację mojej pracy i sprawność oceniania)
Termin przesyłania prac 17.04.2020

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Oczekuję również na prace z poprzedniego tematu.

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk