Uncategorized

Podstawy przedsiębiorczości kl. 1CB

Temat: Funkcjonowanie na rynku pracy.

W gospodarce rynkowej rynek pracy jest regulowany przez prawo popytu i podaży. O wielkości podaży na rynku pracy świadczy liczba osób poszukujących pracy, natomiast o wielkości popytu – liczba wolnych miejsc pracy. Zwykle na rynku pracy istnieje nadwyżka podaży nad popytem, co prowadzi do zjawiska bezrobocia. Występuje ono wtedy,gdy brakuje pracy dla osób, które jej poszukują i są zdolne, by ją wykonywać.

1.Popyt i podaż na rynku pracy

Ze względu na to, że liczba miejsc pracy i liczba osób poszukujących pracy stale się zmienia, zmienia się też poziom podaży i popytu na rynku pracy.

Poziom podaży na rynku pracy jest uwarunkowany wieloma czynnikami, do których zaliczamy:

▪system kształcenia dzieci i młodzieży,

▪liczbę osób wyjeżdżających za granicę (migracje zewnętrzne),

▪wysokość proponowanego wynagrodzenia,

▪nastawienie poszukujących pracy do zmiany miejsca pracy.

Na poziom popytu na rynku pracy wpływają natomiast:

▪stan gospodarki danego kraju oraz częstotliwość i kierunek podejmowanych zmian,

▪zróżnicowanie występujących pracowników,

▪wydajność pracy,

▪wysokość proponowanych pensji.

2.Przyczyny nierównowagi na rynku pracy:

Istnieje wiele przyczyn nierównowagi między podażą a popytem na rynku pracy. Jedną z najważniejszych z nich jest stan gospodarki w danym kraju czy regionie. Jeżeli sytuacja gospodarki się pogarsza, wpływa to na zmniejszanie się zapotrzebowania na produkty, co w konsekwencji powoduje zmniejszanie produkcji i zwolnienia pracowników. W niektórych przypadkach mówimy też o sezonowości ofert pracy ze względu na ich występowanie tylko w określonych miesiącach roku (np. zbiory owoców, do których zatrudnia się pracowników tylko w sezonie na te owoce).

Kolejną przyczyną nierównowagi na rynku pracy mogą być różnice strukturalne. Występują one wówczas, gdy bezrobotni reprezentują pewną grupę zawodową, np. stolarzy, a pracodawcy poszukują osób pracujących w innych zawodach, np. hydraulików. Na zachwianie równowagi na rynku pracy w regionie wpływać mogą także zwolnienia grupowe występujące w dużych zakładach pracy (miały one duże znaczenie np. w Polsce w okresie transformacji gospodarki.

Bardzo proszę zapoznać się z proponowanymi materiałami i zapisać jako formę notatki do tematu.

W razie jakichkolwiek pytań proszę się kontaktować za pomocą (e-mail, dziennik, grupa).

Pozdrawiam,  Beata Waszczuk