3FT (Tech)Zdalne Lekcje

Planowanie i organizacja produkcji rolniczej kl3FT

14.05.2020r. Temat: Planowanie zabiegów uprawowych, nawożenia i ochrony roślin.

Celem lekcji jest zaplanowanie zabiegów uprawowych, nawożenia i ochrony roślin pod wybraną roślinę.

Uprawa roli jest to całokształt czynności wykonywanych narzędziami i maszynami uprawowymi w celu stworzenia roślinom optymalnych warunków wzrostu i rozwoju. Roślinom trzeba zapewnić w glebie wystarczającą ilość łatwo dostępnej wody, powietrza (a ściślej tlenu), a także wszystkich niezbędnych do życia składników pokarmowych makro i mikroelementów oraz stworzyć warunki do swobodnego rozrastania systemu korzeniowego roślin.  Rola jest powierzchniową warstwą gleby, na którą bezpośrednio działają narzędzia i maszyny uprawowe.

W Polsce wyróżnia się trzy systemy uprawy roli:

 • tradycyjny (płużny) – główną zasadą tego systemu uprawy jest odwrócenie wierzchniej warstwy gleby i odłożenie jej na dno skiby. Narzędziem używanym w tym systemie jest pług,
 • bezorkowy (bezpłużny) – jest to system uprawy roli, który zastąpił odwracanie gleby jej mieszaniem. Odpowiednie mieszanie można uzyskać wykorzystując takie maszyny jak np. brona talerzowa, kultywator ścierniskowy, spulchniacz obrotowy,
 • uprawa zerowa (siew bezpośredni) – uprawa ta polegała na spulchnianiu gleby w ograniczony sposób, na zasadzie uprawy uproszczonej, czy bezorkowowego systemu uprawy roli. Było to możliwe dzięki użyciu agregatów uprawowych. Obecnie narzędzia do pasowej uprawy roli są bezpośrednio zagregatowane z dozownikami nawozów oraz siewnikami (kultywator + rozsiewacz + siewnik).

Rodzaje i zadania zabiegów uprawowych:  https://www.youtube.com/watch?v=01CgiVA1x_I

Przedsiewna uprawa roli   http://rolniczeabc.pl/364232,Przedsiewna-uprawa-roli.html

UZUPEŁNIAJĄCE ZABIEGI UPRAWOWE https://e.sggw.pl/file.php/435/Praca_domowa/Zabiegi_doprawiajace._Zespoly_zabiegow._Uprawa_roli_w_roznych_warunkach_siedliskowych_-_Kopia_1_.pdf

Prawidłowe zabiegi polowe pod nowe zasiewy

W całym cyklu od zbioru roślin aż do zasiewu rośliny następczej, wyróżnia się tzw. uprawki. W okresie letnio-jesiennym będą to kolejno:

 • zespół uprawek pożniwnych
 • zespół uprawek przedsiewnych
 • zespół uprawek przedzimowych.

Każdy z nich spełnia ważną rolę. Błędy popełnione w którymś z nich lub nadmierne uproszczenia uprawowe, ujemnie wpłyną na przyszłe plony.

Zespół uprawek pożniwnych
Zespół ten powinien rozpoczynać całokształt uprawy pod rośliny ozime czy jare.

W ostatnich latach ten zabieg jest często pomijany, co jest dużym błędem. Po żniwach, po skoszeniu zbóż, nie zawsze wykonuje się niezbędną podorywkę.

Celem tego zespołu jest:

 • przyoranie resztek pożniwnych płytką orką,
 • przerwanie nadmiernego wyparowywania wilgoci z gleby,
 • zwiększenie zapasów wody w glebie,
 • mechanicznie zniszczenie chwastów nasiennych i rozłogowych.

Na wykonanie zabiegów w tym zespole powinno przeznaczać się około trzech tygodni.
Kolejnymi zabiegami w tym zespole będą:

 • podorywka na głębokość 6-8 cm,
 • bronowanie 2- lub3-krotne w odstępie jednego tygodnia,
 • czasami kultywatorowanie wraz z bronowaniem.

Wykonanie podorywki powinno być przeprowadzone natychmiast po zbiorze zbóż. Jest to konieczne z uwagi na to, że im wcześniej ściernisko jest podorane, tym szybsze będzie przerwanie nadmiernego wyparowania wody z gleby. Szybko i sprawnie wykonanej podorywki za pomocą pługa nie zastąpi często praktykowane talerzowanie ściernisk. Talerzowanie daje połowiczny efekt.

Zespół uprawek przedsiewnych dla ozimin
Celem tego zespołu jest przygotowanie roli do siewu ozimin. Kolejno są czynione takie zabiegi jak: orka na średnią głębokość, bronowanie. Bezpośrednio po orce, siew ozimin. Ale dla roślin późnego siewu należy pozostawić okres 2-3 tygodni spokoju, żeby rola po prostu odleżała się. Jest to ważny element dla prawidłowego rozwoju siewek zbóż. Przed samym siewem należy ponownie wykonać bronowanie przedsiewne.

Spulchnia ono rolę i niszczy ewentualnie ukryte nie wzeszłe jeszcze siewki chwastów. Jeśli zbyt późno została wykonana orka, wówczas zalecany jest sztuczny zabieg odleżenia gleby- poprzez zastosowanie wału Campbella tuż przed bronowaniem przedsiewnym.

Zadanie do wykonania:

Zaplanuj  harmonogram czynności pod jęczmień ozimy uprawiany metodą tradycyjną.  Przedplonem był owies. Harmonogram przygotuj w tabeli i zaplanuj zespół uprawek ,zabieg uprawowy, termin wykonania oraz dobierz maszyny i narzędzia. Zaplanuj nawożenie, ochronę.

Karta pracy

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz