Uncategorized

Planowanie i organizacja produkcji rolniczej kl 3FT

16.04.2020r. Temat: Degradacja gleb.

Degradacją gleb określa się pogorszenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby oraz spadek aktywności biologicznej przyczyniający się do zmniejszenia jakości i ilości otrzymanej biomasy roślin (plonu).

Dewastacja gleb to całkowita utrata właściwości użytkowych gleby. Zwykle jest to proces nieodwracalny z powodu braku rozwiązań technologicznych w tym zakresie lub bardzo wysokich kosztów rekultywacji zdewastowanego terenu.
Wyróżnia się dziewięć głównych mechanizmów zagrożenia gleb i odpowiadającym im form degradacji

 • pustynnienie
 • erozja
 • spadek zawartości glebowej materii organicznej
 • zanieczyszczenie gleby
 • zasklepianie i zagęszczanie struktury gleby
 • spadek różnorodności biologicznej gleby
 • zasolenie i zakwaszenie
 • powodzie i osuwiska ziemi
 • Wymienione zjawiska występują z różnym nasileniem w regionach i krajach, w zależności od warunków klimatycznych, glebowych geologicznych oraz rozwoju ekonomicznego.

 

Główne czynniki powodujące degradację gleb w naszym kraju

Do głównych czynników degradacji gleb użytkowanych rolniczo Polski zalicza się:

 • rolnicza degradacja struktury ekologicznej na skutek wadliwego użytkowania gruntów,
 • kwasowa degradacja gleb, która jest spowodowana nadmiernym zakwaszeniem gleb, przez czynniki naturalne, (tj. opady atmosferyczne, skład skały macierzyste) oraz czynniki antropogeniczne, (tj. wadliwe nawożenie gleby, brak wapnowania gleby oraz stosowanie nawozów fizjologicznie kwaśnych).
 • zubożanie gleb w materię organiczną w wyniku niedostatecznego jej uzupełniania w trakcje nawożenia upraw (tj. nawozy naturalne, komposty, nawozy zielone)  oraz stosowania wyłącznie nawożenia mineralnego,
 • niszczenie poziomu próchniczego podczas zabiegów mechanicznych oraz nadmiernego odwodnienia gleb zasobnych w glebowy węgiel  organiczny,
 • erozja wodna i powietrzna, która spowodowana jest  oddziaływaniem wody lub wiatru na wierzchnią warstwę gleby.

Gleby w naszym kraju wykazują znaczną podatność na procesy degradacyjne, z powodu znacznej przewagi gleb lekkich i piaszczystych w ogólnej strukturze gleb Polski. Przykładowo, zjawiska erozyjne na terenach rolniczych są  przyczyną nadmiernego przesuszenia gleby oraz pogorszenia jej struktury oraz wymywania i wypłukiwania cząstek gleby wraz z zawarta w niej materia organiczną i składnikami nawozowymi (głównie: N, P, K. Ca),

Niski poziom opadów atmosferycznych lub  znaczna nieregularność, nasila procesy degradacji gleby i sprzyja zanikaniu roślinności.  Do wielu procesów degradacji gleb przyczynia się również wadliwie prowadzona gospodarka rolna, która  może nasilać negatywne skutki nadmiernego i długotrwałego przesuszenia gleb. Ważnym czynnikiem jest również zanieczyszczenie gleby spowodowane stosowaniem wysokich dawek nawozów mineralnych oraz  pestycydów w intensywnym rolnictwie.

Działania sprzyjające ochronie gleb na terenach rolniczych

Ochronie gleby przed procesami degradującymi może sprzyjać podjęcie określonych praktyk rolniczych, tj,:

 • wzbogacanie gleby w glebową materię organiczną,  przez stosowanie nawozów naturalnych (obornik, komposty), uprawa mieszanek traw z roślinami motylkowatymi, uprawa roślin na nawozy zielone,
 • regulacja odczynu gleb nadmiernie zakwaszonych (wapnowanie) oraz  stosowanie nawozów mineralnych o właściwościach odkwaszających (np. saletra wapniowa, zamiast saletry amonowej).
 • ograniczenie zabiegów agrotechnicznych sprzyjających nadmiernemu przesuszeniu gleby, zwłaszcza  w przedłużających się okresach bezopadowych  (zabiegi mechaniczne),
 • racjonalne stosowanie dawek nawozów w oparciu o zapotrzebowanie roślin oraz zasobność gleby,
 • zwiększanie powierzchni gruntów pod całorocznym pokryciem roślinnością gleb , tzw. „zielone pola” ( przedplony, poplony, użytki zielone),
 • utrzymywanie różnorodności przyrodniczej w krajobrazie rolniczym (śródpolne zadrzewienia i zakrzaczenia, miedze, oczka wodne,  itp.).
 • unikanie upraw monokulturowych na dużych powierzchniach gruntów rolniczych.

Dewastacja gleb jest najczęściej procesem nieodwracalnym,  zniszczeniu podlega naturalny profil glebowy.

Degradacja gleby – przyczyny i rodzaje tego szkodliwego procesu  https://www.rynek-rolny.pl/artykul/degradacja-gleby-przyczyny-i-rodzaje-tego-szkodliwego-procesu.html

Rozwiązujemy test:

Test degradacja

informacje proszę przesyłać na e-mail mariakorpysz@wp.pl.

Maria Korpysz