Uncategorized

Organizacja produkcji rolniczej klasa III FT 23.04.2020r. gr.II

Temat: Kalkulacje w produkcji zwierzęcej.

Celem dzisiejszych zajęć będzie wykonywanie kalkulacji związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej.

  1. WSTĘP
Prezentowane w niniejszym zestawieniu obliczenia stanowią przykład porównania dochodów uzyskiwanych z różnych kierunków produkcji rolniczej. Ich celem jest stworzenie podstaw do podejmowania ekonomicznych oraz techniczno – produkcyjnych decyzji, a także daleko idących przemyśleń
w gospodarstwie rolnym. Ze względu na systematyczną aktualizację bazy danych wyjściowych dzięki kalkulacjom możliwe jest zorientowanie się w aktualnym układzie: cen, kosztów i dochodów bezpośrednich oraz bieżące śledzenie zachodzących zmian w zakresie opłacalności produkcji
dla poszczególnych kierunków działalności produkcyjnej
w gospodarstwie rolnym. W warunkach gospodarki rynkowej kalkulacje stają się niezbędnym elementem planowania w gospodarstwie, bez którego nie ma mowy o racjonalnym prowadzeniu działalności produkcyjnej. Prezentowane kalkulacje rolnicze prowadzą do wyliczenia nadwyżki bezpośredniej. Kategoria ta jest wielkością wykorzystywaną już od wielu lat zarówno w ekonomice krajowej jak i w ekonomice państw Unii Europejskiej i służy przeprowadzeniu rachunku podstawowych kosztów produkcji. Nadwyżka bezpośrednia jest wyliczana jako różnica pomiędzy wyrażoną w pieniądzu wartością produkcji
a wyrażonymi w pieniądzu nakładami poniesionymi na elementy zmienne procesu produkcji. Niniejsze kalkulacje zostały doprowadzone tylko do wyliczenia nadwyżki bezpośredniej celem uzyskania możliwości obiektywnych porównań. Wyliczona nadwyżka bezpośrednia służy pokryciu kosztów stałych, po odjęciu których staje się dochodem rolniczym (stanowi wynagrodzenie za pracę rolnika, źródło utrzymania jego rodziny oraz inwestycji w gospodarstwie). Analizując zamieszczone kalkulacje należy pamiętać, iż są one tylko uśrednionym przykładem (obliczenia przykładowe) w jaki sposób można dokonać obliczeń. W związku z tym, że poszczególne parametry kalkulacji ulegają zmianie w zależności od gospodarstwa, dla którego się je sporządza, precyzyjnych obliczeń w odniesieniu do konkretnych warunków można dokonać na bazie danych zgodnych z tym co dzieje się w analizowanym gospodarstwie.
źródło: wodr.poznan

Przesyłam załączniki do tematu zawierające różne kalkulacje.

  1. Zapoznaj się i przeanalizuj  załączone kalkulacje.
  2. Wzorując się na zamieszczonych kalkulacjach wykonaj kalkulację dotyczącą swojego gospodarstwa.
    Załącznik 1. kalkulacje

    Więcej kalkulacji znajdziesz na stronie:Kalkulacje rolnicze – produkcja zwierzęca – PODR

    Jako potwierdzenie aktywności poproszę o przesłanie zdjęć własnych kalkulacji na pocztę: swiderska.zsckr@gmail.com

Anna Świderska