Uncategorized

Organizacja produkcji rolniczej klasa 3 FT grupa I 7.05.2020r.

Temat: Dobór materiału hodowlanego do warunków gospodarstwa.

Celem dzisiejszych zajęć jest określenie czynników mających wpływ na ulepszenie istniejących ras zwierząt i tworzenie nowych, bardziej odpowiadających potrzebom gospodarczym.

Zapoznaj się z treścią, która znajduje się poniżej oraz w załącznikach i przepisz do zeszytu punkty jako notatkę z dzisiejszych zajęć.

 1. Pojęcia związane z pracą hodowlaną (wyjaśnij).
  a) postęp hodowlany
  b) hodowla zwierząt
  c) stada zarodowe
  d) stada reprodukcyjne
  e) stada towarowe
  f) selekcja
 2. Jednostki nadzorujące hodowlę zwierząt w Polsce (wymień).
 3. Wymień metody hodowli.
 4. Przypomnij sobie temat dotyczący ras owiec i podpisz fotografie owiec (slajd 28).
 5. Na podstawie posiadanej wiedzy i dostępnych materiałów zaproponuj dla każdego gatunku (bydło mleczne, bydło mięsne, owce, kozy, trzoda chlewna, konie, drób-kury) przykład krzyżowania. Uzasadnij swoją decyzję.

HODOWLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Uzyskiwany postęp hodowlany zależy od dwóch czynników – potencjału genetycznego zwierząt oraz warunków środowiskowych, w których ten potencjał może być realizowany. Chcąc uzyskać wysokie wydajności przy dobrej płodności i zdrowotności zwierząt, należy doskonalić oba te czynniki jednocześnie. Doskonalenie genetyczne
jest procesem długotrwałym, kosztownym i wymaga konsekwencji w selekcji i doborze. Stada zarodowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa reprezentują wysoki poziom genetyczny, dlatego też dla jego utrzymania korzystają
z zasobów genetyki światowej, używając do kojarzeń nasienia wybitnych buhajów krajowych i zagranicznych. Transplantacja zarodków, obok używania nasienia czołowych buhajów, jest jedną z najbardziej skutecznych
i relatywnie szybkich metod pozwalających uzyskać postęp genetyczny. Podstawowym celem transplantacji
jest produkcja buhajów na potrzeby inseminacji oraz jałówek przeznaczonych do doskonalenia własnego stada.

W roku 2017 uzyskano ogółem 1272 zarodki i dokonano transferu 984 zarodków, a skuteczność przenoszenia wyniosła 57%. Wysoki potencjał genetyczny zwierząt ujawnia się jedynie w dobrych warunkach środowiskowych przy zapewnieniu prawidłowego programu żywienia, opartego na zbilansowanej dawce pokarmowej.

kowr.gov.pl

Hodowla zwierząt, w szerszym, historycznym znaczeniu sfera działalności człowieka związana z utrzymaniem, reprodukcją i przekształcaniem populacji zwierząt, od ich udomowienia do stałego zwiększania ich użytkowości, oraz ich wykorzystaniem do zaspokojenia różnorakich potrzeb człowieka; w węższym, współczesnym znaczeniu — sterowanie genetycznymi zmianami populacji zwierzęcych, spełniającymi założony cel hodowlany.

W hodowli zwierząt wyodrębnia się 3 zjawiska: rozród, dziedziczenie i genetyczne doskonalenie kolejnych pokoleń potomnych; ulepsza istniejące rasy zwierząt i tworzy nowe, bardziej odpowiadające potrzebom gospodarczym; jest skuteczna, gdy pokolenie potomne jest bardziej wydajne od rodzicielskiego (postęp hodowlany); wyróżnia się następujące etapy pracy hodowlanej:

 • wybór zwierząt do reprodukcji,
 • ich oznakowanie,
 • kontrola użytkowości,
 • ocena wartości hodowlanej,
 • selekcja
 • przemyślany dobór hodowlany zwierząt na rodziców kolejnego pokolenia potomnego.Hodowla zwierząt oraz chów zwierząt zaspokajają zapotrzebowanie człowieka na produkty uzyskiwane od zwierząt w okresie ich życia:
 • mleko,
 • wełna,
 • puch,
 • włosie,
 • jaja,
 • pierze,
 • ikra,
 • krew)
  Po ich uboju
 • mięso,
 • tłuszcz,
 • skóra,
 • hormony,
 • jelitaW praktyce hodowli zwierząt wyodrębnia się: stada zarodowe — hodujące zwierzęta o najwyższych wartościach genetycznych cech doskonalonych, stada reprodukcyjne — rozmnażające zwierzęta hodowlane przeznaczone do stad towarowych, które zaopatrują rynek w produkty do spożycia lub surowce do dalszego przetwarzania (uszlachetniania). Właściwy rozwój hodowli zwierząt datuje się od ok. XVIII w., a za twórcę metod hodowlanych (stosowanych do dziś) uważany jest Anglik R. Bakewell; duży wkład w rozwój hodowli zwierząt wnieśli m.in. bracia Colling; teoretyczne podstawy hodowli zwierząt opracował i opublikował (1937) J.L. Lush.W Polsce hodowlę zwierząt nadzoruje Centralna Stacja Hodowli Zwierząt, a na szeroką skalę:
  hodowlę zwierząt prowadzą:
 • państwowy ośrodek hodowli zarodowej,
 • zootechniczne zakłady doświadczalne Instytutu Zootechniki,
 • hodowcy indywidualni,
 • rolnicze kombinaty spółdzielcze i in. ośrodki;Prace nauk. z zakresu hodowli zwierząt prowadzi się w Rolniczych Zakładach Doświadczalnych Akademii Rolniczej, zootechnicznych Zakładach Doświadczalnych Instytutu Zootechniki, Zakładach Instytutu Genetyki
  i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz Instytucie Fizjologii i Żywienia Zwierząt w Jabłonnie.

PREZENTACJA:
Dobór materiału hodowlanego do warunków technologicznych i ekonomicznych gospodarstwa

Hodowla i Chów Bydła do pobrania

Najważniejsze są wartości! Naturalnie – hodowlane!

trzoda chlewna

PZHK

Jako potwierdzenie aktywności poproszę o przesłanie zdjęć notatek na pocztę: a.swiderska.zsckr@gmail.com

Pozdrawiam. Anna Świderska