Uncategorized

KZP (produkcja zwierzęca) klasa 3 FT gr.I 16.06.2020r.

Temat: Organizacja pracy przy pozyskiwaniu surowców zwierzęcych.

Zapoznaj się z treścią, która znajduje się poniżej i przepisz do zeszytu punkty jako notatkę z dzisiejszej lekcji.

 1. Co oznacz skrót MLO i RHD? (wyjaśnij)
 2. Sprzedaż bezpośrednia (wyjaśnij)
 3. Produkty pochodzenia zwierzęcego:
  a) jadalne (wymień)
  b) niejadalne (wymień)

 

Działalność marginalna, lokalna i ograniczona

Możliwość prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej (MLO) i ograniczonej jest odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców prowadzących działalność na małą skalę w zakładach rodzinnych wytwarzających określonego rodzaju produkty, często o specyficznych cechach, na które istnieje zapotrzebowanie głównie na rynku lokalnym. Tego rodzaju producenci nie są zwykle zainteresowani wprowadzeniem swoich produktów na rynek poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe warunki pozwalające na uznanie działalności za działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, w tym zakres i obszar produkcji, a także wielkość dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem do konsumenta końcowego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Rozporządzenie to wskazuje również niektóre dodatkowe wymagania weterynaryjne, jakie powinny być spełnione przy prowadzeniu tego rodzaju działalności (poza wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych).

Zakres MLO

W ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej można prowadzić:

 • produkcję i sprzedaż następujących produktów pochodzenia zwierzęcego:
  • produkty mleczne,
  • produkty na bazie siary,
  • wstępnie przetworzone lub przetworzone produkty rybołówstwa,
  • surowe wyroby mięsne,
  • mięso mielone,
  • produkty mięsne,
  • produkty jajeczne z gotowanych jaj,
  • gotowe posiłki (potrawy).
 • rozbiór i sprzedaż świeżego mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, drobiowego lub zajęczaków, zwierząt łownych oraz dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Zasięg terytorialny działalności prowadzonej w ramach MLO

W ramach prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, miejsca produkcji lub miejsca sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zakłady prowadzące handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, do których następuje dostawa, ograniczone są do obszaru jednego województwa lub na obszaru powiatów sąsiadujących z tym województwem, położonych na obszarach innych województw.

Rejestracja MLO

W celu rejestracji zakładu do prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, należy zgłosić się do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii (dane teleadresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są tutaj).

Wymagania weterynaryjne

Wytyczne dotyczące wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( tutaj  ).

Rolniczy handel detaliczny

Rolniczy handel detaliczny (RHD) to jedna z form handlu detalicznego, dla której w polskim porządku prawnym przyjęto odrębne uregulowania w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz wprowadzono określone preferencje podatkowe. W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym, a także od dnia 1 stycznia 2019 r., na rzecz zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanych na ograniczonym obszarze.

Rejestracja RHD

Gospodarstwa rodzinne mogą rozpocząć działalność w ramach rolniczego handlu po uprzedniej rejestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia) u powiatowego lekarza weterynarii (produkty pochodzenia zwierzęcego lub żywność zawierająca jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, tj. żywność złożona). W tym celu na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy złożyć stosowny wniosek do właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii (dane teleadresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są tutaj).

Przykładowy wzór wniosku o wpis zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną do rejestru prowadzonego przez powiatowego lekarza weterynarii, przeznaczony do uzupełnienia i podpisania przez właściciela zakładu lub osobę/osoby reprezentującą zakład wnioskujący o wpis do rejestru powiatowego lekarza weterynarii w zakresie prowadzenia rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną jest wśród plików do pobrania na końcu niniejszej strony.

Warunki prowadzenia RHD

 1. Żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
 2. Sprzedaż odbywa się z zachowaniem limitów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (oraz limitu przychodów z takiej sprzedaży do kwoty 40.000 zł, o ile producent chce korzystać z preferencji podatkowych).
 3. Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego nie mogą być, co do zasady, dokonywane z udziałem pośrednika. Wyjątek stanowi tutaj możliwość udziału pośrednika w zbywaniu żywności pochodzącej z RHD podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności.

 Wymagania RHD

Podstawowe wymagania dla rolniczego handlu detalicznego z zakresu bezpieczeństwa żywności są następujące:

 1. Produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne.
 2. Należy przestrzegać wymagań określonych w:
 3. Należy przestrzegać obowiązku dokumentowania ilości zbywanej żywności.
 4. W przypadku zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący RHD istnieje nakaz oznakowania miejsca sprzedaży.
 5. Obowiązuje zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju w celu produkcji mięsa na użytek własny).
 6. Nie ma konieczności sporządzania projektu technologicznego przez podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną.

Oznakowanie żywności

Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego musi spełniać wymagania w zakresie oznakowania, stosownie do przepisów określonych w:

 

Informacje na temat RHD dostępne są również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( tutaj ).

Dokumenty do pobrania

kategoria:RHD – wzory, wytyczne i przewodniki [8]
FORMAT NAZWA PLIKU DATA PUBLIKACJI ROZMIAR POBIERZ
pdf RHD – Nadzór nad jakością handlową żywności 2017-06-01 08:05 0.92MB pobierzplik: RHD – Nadzór nad jakością handlową żywności
pdf RHD – przykładowy wzór wniosku o wpis do rejestru PLW 2017-10-26 13:42 388.46KB pobierzplik: RHD – przykładowy wzór wniosku o wpis do rejestru PLW
pdf RHD – pytania i odpowiedzi do regulacji prawnych 2019-03-25 08:59 447.92KB pobierzplik: RHD – pytania i odpowiedzi do regulacji prawnych
pdf RHD – Rejestracja 2017-10-26 11:49 1.39MB pobierzplik: RHD – Rejestracja
pdf RHD – Wybrane zagadnienia ze znakowania żywności 2017-06-01 08:06 1.45MB pobierzplik: RHD – Wybrane zagadnienia ze znakowania żywności
pdf RHD – Wymagania prawne 2017-06-01 08:06 100.02KB pobierzplik: RHD – Wymagania prawne
pdf RHD – Wymagania weterynaryjne 2019-03-25 08:58 439.46KB pobierzplik: RHD – Wymagania weterynaryjne
pdf RHD – Znakowanie wybranych grup towarowych 2017-06-01 08:06 237.43KB pobierzplik: RHD – Znakowanie wybranych grup towarowych

Sprzedaż bezpośrednia

Sprzedaż bezpośrednia jest jedną z form prowadzenia działalności. Prowadzenie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego regulowane jest rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, które określa wymagania weterynaryjne jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, wielkość, zakres i  obszar produkcji produktów oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia takiej sprzedaży.

Zakres sprzedaży bezpośredniej

Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej:

 • tusze lub podroby pozyskane z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym podmiotu,
 • tusze i podroby pozyskane przez koło łowieckie,
 • produkty rybołówstwa,
 • żywe ślimaki lądowe z gatunków Helix pomatiaCornu asperum aspersumCornu aspersum maximaHelix lucorum oraz z gatunków rodziny Achatiniade,
 • mleko surowe,
 • siarę,
 • surową śmietaną,
 • jaja pozyskane od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych,
 • produkty pszczele nieprzetworzone.

Sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego może być prowadzona:

 • przez producenta konsumentowi końcowemu,
 • na terenie gospodarstwa producenta,
 • na targowiskach,
 • do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujących konsumenta końcowego

Zasięg terytorialny działalności prowadzonej w ramach sprzedzaży bezpośredniej

Sprzedaż bezpośrednia ograniczona jest do obszaru województwa, w którym odbywa się produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego, województw sąsiadujących oraz innych województw na terenie Polski, jeżeli jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów.

W przypadku prowadzonej sprzedaży bezpośredniej podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów na terenie innego województwa niż tego, w którym odbyła się ich produkcja lub województwa ościennego konieczne jest poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia planowanej sprzedaży, w terminie 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Informacja taka powinna zawierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność w zakresie produkcji tych produktów oraz adres miejsca prowadzenia tej działalności;
 • dane dotyczące miejsca i okresu, w których będzie prowadzona sprzedaż tych produktów.

Rejestracja

W celu rejestracji zakładu do prowadzenia sprzedaży, należy zgłosić się do właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii (dane teleadresowe powiatowych lekarzy weterynarii dostępne są tutaj).

Wymagania weterynaryjne

Wytyczne dotyczące wymagań weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności w sprzedaży bezpośredniej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( tutaj ).

Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego – wytyczne i instrukcje GLW

kategoria:Instrukcje GLW – bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego [9]
FORMAT NAZWA PLIKU DATA PUBLIKACJI ROZMIAR POBIERZ
zip Instrukcja GLW nr GIWpr-2010-4/2017 w sprawie sposobu prowadzenia przez urzędowego lek. wet. dziennika badania przedubojowego zwierząt, poubojowego mięsa…_22.03.2017 2017-11-06 16:08 3.16MB pobierzplik: Instrukcja GLW nr GIWpr-2010-4/2017 w sprawie sposobu prowadzenia przez urzędowego lek. wet. dziennika badania przedubojowego zwierząt, poubojowego mięsa…_22.03.2017
zip Instrukcja GLW nr GIWpr-02010-9/2017 w sprawie postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu, zatwierdzaniu warunkowym i rejestracji przedsiębiorstw spożywczych oraz zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia, a także przy wykreślaniu tych przedsiębiorstw z rejestru 2017-11-24 13:37 10.4MB pobierzplik: Instrukcja GLW nr GIWpr-02010-9/2017 w sprawie postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej przy zatwierdzaniu, zatwierdzaniu warunkowym i rejestracji przedsiębiorstw spożywczych oraz zawieszaniu i cofaniu zatwierdzenia, a także przy wykreślaniu tych przedsiębiorstw z rejestru
pdf Instrukcja GLW nr GIWlab-5110-65/2009 określająca postępowanie przy wykonywaniu urzędowego badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła na podstawie rozp. 2075/20 – 01.12.2009 2017-11-06 16:11 684.03KB pobierzplik: Instrukcja GLW nr GIWlab-5110-65/2009 określająca postępowanie przy wykonywaniu urzędowego badania mięsa na włośnie metodą wytrawiania próbki zbiorczej z zastosowaniem metody magnetycznego mieszadła na podstawie rozp. 2075/20 – 01.12.2009
zip Instrukcja GLW nr GIWhig-500-5/06 w sprawie postępowania urzędowych LW przy nadzorze realizacji przepisów rozp. (WE) nr 853/2004 w zakresie kontroli mleka surowego_29.12.2006 2017-11-06 16:02 27.4KB pobierzplik: Instrukcja GLW nr GIWhig-500-5/06 w sprawie postępowania urzędowych LW przy nadzorze realizacji przepisów rozp. (WE) nr 853/2004 w zakresie kontroli mleka surowego_29.12.2006
zip Instrukcja GLW nr GIWhig-500-2e/08 w sprawie współdziałania urzędowych lekarzy weterynarii i funkcjonariuszy celnych przy wysyłce i tranzycie towarów i żywych świń na rynek Federacji Rosyjskiej_11.02.2008 2017-11-06 16:00 2MB pobierzplik: Instrukcja GLW nr GIWhig-500-2e/08 w sprawie współdziałania urzędowych lekarzy weterynarii i funkcjonariuszy celnych przy wysyłce i tranzycie towarów i żywych świń na rynek Federacji Rosyjskiej_11.02.2008
doc Instrukcja GLW nr GIWhig-500-1/10 w sprawie przeprowadzania urzędowych kontroli w zakresie możliwości śledzenia produktów pochodzenia zwierzęcego i znakowania_23.03.2010 2017-11-06 16:03 445KB pobierzplik: Instrukcja GLW nr GIWhig-500-1/10 w sprawie przeprowadzania urzędowych kontroli w zakresie możliwości śledzenia produktów pochodzenia zwierzęcego i znakowania_23.03.2010
zip Instrukcja GLW nr GIWbż-500-2/11 w sprawie określenia, na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem IW_01.09.2011 2017-11-07 14:08 0.97MB pobierzplik: Instrukcja GLW nr GIWbż-500-2/11 w sprawie określenia, na podstawie analizy ryzyka, częstotliwości kontroli podmiotów sektora spożywczego objętych urzędowym nadzorem IW_01.09.2011
zip Instrukcja GLW nr GIWbż-500-1/13 w sprawie nadzoru nad ubojem zwierząt_03.04.2013 2017-11-06 16:05 2.66MB pobierzplik: Instrukcja GLW nr GIWbż-500-1/13 w sprawie nadzoru nad ubojem zwierząt_03.04.2013
pdf Instrukcja GLW nr GIWbż-500-1/12 w sprawie zakresu i sposobu działania krajowego systemu RASFF_19.01.2012 2017-11-06 16:06 863.24KB pobierzplik: Instrukcja GLW nr GIWbż-500-1/12 w sprawie zakresu i sposobu działania krajowego systemu RASFF_19.01.2012
kategoria:Wytyczne – bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego [4]
FORMAT NAZWA PLIKU DATA PUBLIKACJI ROZMIAR POBIERZ
zip Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla urzędowych lekarzy weterynarii w sprawie zasad postępowania przy kontroli pobierania próbek i wykonywania badań mikrobiologicznych żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej wytwarzanej przez przedsiębiorstwa spożywcze podlegające nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej – 31.01.2018 (aktualizacja załącznika nr 3 – 2020.03.11) 2020-03-12 09:52 1.34MB pobierzplik: Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla urzędowych lekarzy weterynarii w sprawie zasad postępowania przy kontroli pobierania próbek i wykonywania badań mikrobiologicznych żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej wytwarzanej przez przedsiębiorstwa spożywcze podlegające nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej – 31.01.2018 (aktualizacja załącznika nr 3 – 2020.03.11)
zip Wytyczne GLW dla organów IW w sprawie nadawania zakładom uprawnien i kwalifikacji do prowadzenia wywozu produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich… – 2013.08.26 2017-10-31 16:15 5.31MB pobierzplik: Wytyczne GLW dla organów IW w sprawie nadawania zakładom uprawnien i kwalifikacji do prowadzenia wywozu produktów pochodzenia zwierzęcego na rynki państw trzecich… – 2013.08.26
zip Wytyczne GLW dla urzędowych lekarzy weterynarii dotyczące przeprowadzania kontroli w rzeźniach w zakresie dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrostanu zwierząt – 2012.05.25 2017-10-31 16:06 771.49KB pobierzplik: Wytyczne GLW dla urzędowych lekarzy weterynarii dotyczące przeprowadzania kontroli w rzeźniach w zakresie dobrej praktyki higienicznej (GHP) i dobrostanu zwierząt – 2012.05.25
zip Wytyczne GLW dla organów IW określające zasady postępowania organów IW podczas sprawowania nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem materiału szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru – 2016.07.22 2017-10-31 16:03 16.93MB pobierzplik: Wytyczne GLW dla organów IW określające zasady postępowania organów IW podczas sprawowania nadzoru nad prawidłowym zagospodarowaniem materiału szczególnego ryzyka (SRM) w rzeźniach i zakładach rozbioru – 2016.07.22

Niejadalne produkty pochodzenia zwierzęcego

zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  oznaczają:

 • materiał biologiczny – nasienie, komórki jajowe, zarodki oraz tkanki użyte do ich produkcji, pochodzące od zwierząt, przeznaczone do wykorzystania w rozrodzie, z wyłączeniem jaj wylęgowych drobiu i zwierząt akwakultury;
 • jaja wylęgowe drobiu.

Wykazy podmiotów nadzorowanych

Informacje dodatkowe i dokumenty do pobrania

Uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodne

Rejestr podmiotów utylizacyjnych

Wykazy inne

Listy kontrolne SPIWET

Informacje dodatkowe