Uncategorized

KZP klasa 3 FT gr.I 19.05.2020r.

Temat: Przygotowanie do sprzedaży.

Celem dzisiejszych praktyk jest poznanie zasad dotyczących przemieszczania się zwierząt oraz dokumentacji z tym związanej.

Zapoznaj się szczegółowo z treścią dotyczącą dzisiejszego tematu i przepisz do zeszytu poniższe punkty jako notatkę z dzisiejszej lekcji.

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu sprzedaży zwierząt (wyjaśnij)
  a) Umieszczanie na rynku
  b) Handel
  c) Sprzedaż bezpośrednia
  d) Przygotowanie zwierząt do sprzedaży
 2. Zasady przygotowania zwierząt do sprzedaży (opisz)
  a) Bydło
  b) Owce, kozy
  c) Trzoda chlewna
  d) Konie

Podstawowe pojęcia z zakresu sprzedaży zwierząt

 

Umieszczanie na rynku – przetrzymywanie lub prezentacja zwierząt w celu sprzedaży, oferowanie do sprzedaży, dostarczanie lub każdy inny sposób wprowadzania zwierzęcia na rynek.

 

Handel – swobodny obrót między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Sprzedaż bezpośrednia – sprzedaż bez udziału pośredników, gdzie kupujący ma możliwość kontaktu z hodowcą. Zwierzęta mogą być sprzedawane w samym gospodarstwie, na specjalnych targach, targowiskach, wystawach, pokazach i konkursach. W przypadku zwierząt towarzyszących, w szczególności psów, sprzedaży nie można prowadzić poza miejscem ich chowu i hodowli.

 

Przygotowanie zwierząt do sprzedaży – oznacza szereg czynności przed wprowadzeniem zwierzęcia na rynek, mających za zadanie dopełnienie wszelkich formalności w tym również w zakresie identyfikacji zwierząt, doprowadzenia zwierzęcia do kondycji spełniającej wymagania weterynaryjne.

 

Zasady przygotowania zwierząt do sprzedaży

Wszystkie zwierzęta gospodarskie powinny być oznakowane w sposób umożliwiający
ich identyfikację, co należy wykonać w określonych terminach lub przed sprzedażą. Oznakowanie ma umożliwić określenie miejsca pochodzenia i przodków zwierzęcia.
Jest to szczególnie istotne w przypadku wy-krycia bądź podejrzenia chorób zakaźnych, gdy konieczne
jest przeprowadzenie dochodzenia epizootycznego w celu wykrycia źródła infekcji i zwierząt, które były narażone
na zarażenie. Wymagania w dziedzinie identyfikacji określa w Polsce Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. 2008 nr 204 poz. 1281).

 

Bydło – cielęta powinny być oznakowane najpóźniej w ciągu 7 dni po urodzeniu. Na obu małżowinach usznych umieszcza się specjalne kolczyki zawierające kod złożony z 12 cyfr. Dwie pierwsze to symbol kraju, z którego pochodzi dana sztuka. W przypadku bydła konieczne jest także wyrobienie paszportu zawierającego podstawowe dane, takie jak data urodzenia, pochodzenie, opis wyglądu zewnętrznego i numer identyfikacyjny.

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/Akty_prawne/rozporzadzenie_w_sprawie_paszportu_bydla.pdf

 

Owce i kozy – młode koźlęta i jagnięta powinny być oznakowane najpóźniej 180 dni
po urodzeniu poprzez umieszczenie kolczyka z numerem identyfikacyjnym w lewej małżowinie usznej. Dodatkowo, w przypadku zwierząt przeznaczonych do handlu, na prawej małżowinie powinien znaleźć się specjalny kolczyk
z identyfikatorem elektronicznym.

W przypadki sztuk nieprzeznaczonych do sprzedaży na prawej małżowinie umieszcza się kolczyk z indywidualnym numerem zwierzęcia w stadzie.

 

Trzoda chlewna – zwierzęta powinny być oznakowane do 30 dni od uroszenia, przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego lub nałożenie zawierającego go kolczyka na lewą małżowinę uszną. Numer identyfikacyjny jest jednocześnie numerem siedziby stada, w której zwierzę przyszło na świat i zostało zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich.
W niektórych gospodarstwach oznakowuje się świnie poprzez odpowiednie wycięcia na uszach, jednak stopniowo odchodzi się od tej metody. Fakt oznakowania zgłasza się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Konie – w przypadku koni odchodzi się od znakowania poprzez wymrażanie lub wypalanie numerów identyfikacyjnych na rzecz mikroczipów wszczepianych pod skórę. Dodatkowo każde zwierzę powinno posiadać indywidualny paszport, podobnie jak ma to miejsce w przypadku bydła.

 

Zwierzęta towarzyszące – w przypadku psów i kotów możliwe jest umieszczenie na obroży zawieszek zawierających podstawowe, jednak zawsze istnieje ryzyko jej zagubienia. Obecnie najczęstszą trwałą formą znakowania jest wszczepienie mikroczipu pod skórę w lewej okolicy szyjnej lub między łopatkami. Spotyka się także tatuaż numeru identyfikacyjnego
w małżowinie usznej. Związki kynologiczne i felinologiczne wymagają od hodowców oznakowania zwierząt przeznaczonych do hodowli. Również psy puszczane luzem poza własnym terenem muszą być oznakowane
w sposób umożliwiający odnalezienie właściciela. W przypadku przemieszczania za granicę konieczne
jest zaopatrzenie zwierzęcia w paszport z podstawowymi danymi, w tym także na temat szczepień przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym.

Osobniki przeznaczane do uboju, handlu, chowu, hodowli lub udziału w imprezach, gdzie gromadzone są zwierzęta, muszą posiadać świadectwo zdrowia wystawione przez odpowiedniego lekarza weterynarii. Szczegółowe wytyczne w sprawie świadectw zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie świadectw zdrowia bydła, świń, owiec i kóz będących przedmiotem handlu.

 

Inspekcja weterynaryjna może nałożyć mandat na każdego sprzedawcę zwierząt
i kupującego, jeśli dane zwierzę nie jest oznakowane zgodnie z przepisami, a w przypadku koni i bydła nie posiada paszportu lub jego duplikatu. Jeśli organizowane są wystawy, pokazy, targi lub inne wydarzenia wymagające gromadzenia zwierząt, możliwe jest nałożenie mandatu na organizatora w przypadku, gdy przyjmowane osobniki
nie posiadają świadectwa zdrowia (także, jeśli są to zwierzęta towarzyszące).

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Polsce obowiązuje zakaz prowadzenia nielegalnych hodowli, czyli niezarejestrowanych w związku kynologicznym
w przypadku psów lub felinologicznym w przypadku kotów, oraz zakaz rozmnażania psów i kotów w celach handlowych, jeśli nie są zgłoszone do powyższych organizacji. Wszystkie zwierzęta przeznaczone do sprzedaży muszą pochodzić z zarejestrowanych hodowli
i posiadać rodowód bądź metrykę. Oznacza to w praktyce, że jedynie osobniki rasowe

o udokumentowanym pochodzeniu mogą być przedmiotem handlu. Sprzedaż zwierząt wielorasowych
(tzw. kundelków, dachowców itp.) jest niezgodna z prawem – mogą one zostać adoptowane bezpłatnie.

Podczas podejmowania decyzji o przekazaniu zwierząt do sprzedaży należy zwrócić szczególną uwagę
na ich predyspozycje. Zwierzęta przeznaczane do późniejszej hodowli muszą być wolne od wad fizycznych
i genetycznych, ponieważ może to być przyczyną ewentualnych sporów. W przypadku sprzedaży zwierząt istnieją określone wady podle-gające rękojmi. Dotyczy to również niektórych chorób. Przepisy uwzględniające takie przypadki zawarte są w Rozporządzeniu Ministerstwa Rolnictwa z dnia 7 października 1966 roku w sprawie odpowiedzialności sprzedawców za wady główne niektórych gatunków zwierząt.

Przed sprzedażą wskazane jest wykonanie podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, takich jak mycie, korekcja racic/kopyt, wyczesywanie, odrobaczenie itp. Może to znacząco wpłynąć na efektywność sprzedaży.

pokaż film

Portal IRZplus – Obsługa zgłoszeń przez Internet – informacje

Zadanie 1.
Korzystając ze źródeł internetowych, znajdź kompletne wzory paszportów dla bydła
i koni i zapoznaj się z nimi. Zastanów się, dlaczego te dwa gatunki zwierząt powinny
być zaopatrzone w takie dokumenty.

Jako potwierdzenie aktywności poproszę o przesłanie zdjęć notatki i zadania na pocztę: a.swiderska.zsckr@gmail.com

Pozdrawiam. Anna Świderska