Uncategorized

Komunikacja społeczna i praca w zespole II FTP

Temat: Odpowiedzialność za podejmowane działania.

Data: 24.04.2020 r.

 

Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem firmy, która zatrudnia pracowników. Nie jesteś w stanie nadzorować pracy każdej osoby. Nie chcesz bezpośrednio uczestniczyć  w wykonywaniu wszystkich zadań. Liczysz na to, że pracownik będzie aktywny i samodzielny w pracy. Oczekujesz, że będzie odpowiedzialny za swoją pracę.

Wyróżniamy 3 rodzaje odpowiedzialności pracowników:
Odpowiedzialność porządkowa pracownika to konsekwencje nieprzestrzegania przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny pracy, regulaminu pracy, przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych. Odpowiedzialność ta może mieć postać: kary upomnienia, kary nagany, kary pieniężnej.
Odpowiedzialność dyscyplinarna pracowników jest formą odpowiedzialności porządkowej ponoszonej przez pracowników, z którymi stosunek pracy powstał przez mianowanie.
O odpowiedzialności dyscyplinarnej orzekają komisje dyscyplinarne.
Odpowiedzialność materialna pracownika wobec pracodawcy ma miejsce wówczas, gdy pracownik wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych wyrządził szkodę pracodawcy. Może to być odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy z winy pracownika i odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

Jak wykształcić u pracownika postawę odpowiedzialności za swoją pracę:

  1. Określając ramy odpowiedzialności i jasno przedstawiając, jakie kompetencje leżą w zakresie pracy konkretnego pracownika.
  2. Przedstawiając tę odpowiedzialność jako coś wartościowego i rozwijającego.
  3. Zachęcając pracownika do podejmowania decyzji, samodzielności i odpowiedzialności przy jednoczesnym umożliwieniu zasięgania opinii i radzenia się w trudniejszych sprawach.
  4. Pozwalając pracownikowi na tę samodzielność i odpowiedzialność w ramach właściwych mu kompetencji i działając spójnie z tym, co zostało w tym temacie ustalone.

Zadanie dla ucznia:

Wyszukaj informacje dotyczące odszkodowania jakie pracownik będzie musiał wypłacić pracodawcy za wyrządzone szkody. Zwróć uwagę na to, iż wysokość odszkodowania  zależy od tego czy szkoda była wyrządzona w sposób umyślny czy nieumyślny.

Podsumowanie

Ogólnie możemy powiedzieć, że działania pracownika oceniane są w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych. Dodatkowo ocena ta może nawiązywać do norm etycznych przyjętych w danym środowisku.

Anna Gronowska