Uncategorized

język rosyjski III FT i III MTP

11.05.2020

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Relacje międzyludzkie”.

Celem dzisiejszej lekcji jest utrwalenie wyrażeń poznanych w dziale „Межчеловеческие отношения”- religie, święta, małżeństwo, konflikty, przestępstwa i kary, sąd, współczesne problemy społeczne. Poniżej znajdziecie słownictwo, które pojawiało się przy poszczególnych tematach, przydatne linki do filmików. Postarajcie się wszystko powtórzyć i rozwiązać kartę pracy.

Основные мировые религии

индуизм – hinduizm; ислам – islam; иудаизм – judaizm;  буддизм – buddyzm;  католицизм – katolicyzm;  православие – prawosławie;  протестантизм – protestantyzm

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=O7aFmX3deLE&feature=emb_title

Самые популярные праздники

Ма́сленица; Креще́ние Госпо́дне (Chrzest Pański); Па́сха (Wielkanoc); Анджейки; День Побе́ды (Dzień  Zwycięstwa); День всех святых (Dzień Wszystkich Świętych)

https://www.youtube.com/watch?v=zBXPLqpAV9o&feature=emb_title

Małżeństwa mieszane – межрасовые браки

Муж –mąż; Жена –żona; Невеста – narzeczona/ panna młoda; Жених – narzeczony / pan młody; Моложожёны – nowożeńcy; Зять – zięć/ szwagier; Невестка – synowa; Супруг – małżonek/ mąż; Супруга- małżonka, żona; Супруги – małżonkowie; Избранник – wybranek

Избранница – wybranka; Брак / браки – małżeństwo/ małżeństwa; Вступать в брак / заключать брак– zawierać akt małżeński; Жениться – ożenić się; Гражданский брак –ślub cywilny, konkubinat, wolny związek, Регистрация /бракосочетание в ЗАГСе – rejestracja / zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego; Смешанный брак – małżeństwo mieszane; Заключить брак с иностранцем – wstąpić w związek małżeński z obcokrajowcem; Венчание в церкви – ślub w cerkwi; Свпдьба – ślub; Свадебное путешествие – podróż poślubna; Влюбиться – zakochać się; Венчаться – brać ślub; Брачный – małżeński; Брачные узы – więzi małżeńskie; Домашний очаг – ognisko domowe; Домохозяйка –gospodyni domowa; Семейные истории –historie rodzinne;
Воспитывать детей – wychowywać dzieci; Развод – rozwód; Разводиться- rozwodzić się;
Они уже давно в разводе – oni już dawno są po rozwodzie; Семейные отношения –stosunki rodzinne; жениться (на ком?) – ożenić się; выйти замуж (за кого?) – wyjść za mąż; влюбиться (в кого?) – zakochać się

Konfliktowe sytuacje w kraju i na świecie.

Что ассоциируется с конфликтом? (co kojarzy się z konfliktem?):

Агрессия – agresja; Крик – krzyk; Угроза – zagrożenie; Спор – spór; Ссора – kłótnia; Отсутствие согласия – brak porozumienia; Нанести вред – wyrządzić krzywdę; Жертва – ofiara; Соперник – przeciwnik, rywal;

Причины конфликтов (przyczyny konfliktów): Различные точки зрения – różne punkty widzenia; Столкновение противоположных мнений – zderzenie sprzecznych opinii /poglądów; Неравное положение – nierówne położenie; Не соответствие между ожиданиями и поступками – niespójność między oczekiwaniami a działaniami; Недостаток или искажение информации – brak lub zniekształcenie informacji; Качество характера – jakość charakteru; Случайности – przypadki; Недорозумения – nieporozumienia

Konflikty międzyludzkie

Причины конфликтов между людьми – przyczyny konfliktów między ludźmi:

– отсутствие взаимопонимания между людьми – brak zrozumienia między ludźmi

– разные взгляды на жизнь – różne spojrzenie na życie

– различия в целях – różnice w celach

– различия в представлениях и ценностях – różnice w poglądach i wartościach

– плохие коммуникации – zła komunikacja

– неумение договориться – niezdolność do porozumienia

– неверная оценка окружающей действительности – błędna ocena otaczającej rzeczywistości

– различия в манере поведения и жизненном опыте – różnice w zachowaniu i życiowym doświadczeniu

– особенности темперамента – cechy temperamentu

– обман – kłamstwo

– сплетни – plotki

– обиды – krzywdy

Как решить конфликт? – Jak rozwiązać konflikt?

– найти компромисс – znaleźć kompromis

– прийти к общему мнению – dojść do konsensusu

– уступить другому – ustąpić innemu

– понять другую сторону – zrozumieć drugą stronę

– разговаривать – rozmawiać

Как избежать конфликтов? – Jak unikać konfliktów?

– контролировать эмоции – kontrolować emocje

– не накручивать себя – nie oszukiwać siebie

– выбирать всегда подходящее время для разговора с вашим опонентом – wybierać awsze odpowiedni czas na rozmowę z waszym oponentem

– ищите причину а не следствие – szukajcie przyczyny a nie konsekwencji

– смотрите с точки зрения вашего опонента – patrzcie z punktu widzenia waszego oponenta

– не вспоминайте в момент ссора старые обиды только то, что есть сейчас – nie wspominajcie w momencie kłótni starych krzywd, tylko to, co jest teraz

– не копите проблему внутри себя – nie kumulujcie problemu w sobie

Nazwy przestępstw i kar.

Преступность – przestępczość; Преступление – przestępstwo; Взяточничество – łapówkarstwo; Грабёж / ограбление – grabież; Кража  – kradzież; Дорожно – транспортное происшествие (ДТП) – wypadek drogowy; Интернет – преступность – przestępczość internetowa; Коррупция – korupcja; Мошенничество – oszustwo, wyłudzenie; Насилие – przemoc; Поджог – podpalenie; Разбой – rozbój; Распространение наркотиков – rozpowszechnianie narkotyków; Теракт / террористический акт – akt terrorystyczny; Угон /кража машины – kradzież samochodu; Преступник – przestępca; Взломщик – włamywacz; Вор – złodziej; Мошенник – oszust; Убийца – zabójca; Наказание – kara; Арест – areszt; Исправительно – трудовая колония – kolonia karna; Лишение права заниматься профессиональной деятельностью – pozbawianie prawa zajmowania się określoną działalnością; Общественные / обязательные работы – prace społeczne; Пожизненное заключение – kara dożywocia; Тюрьма / тюремное заключение – więzienie; Штраф – mandat

W sądzie

Суд – sąd; Зал суда – sala sądowa; Судья – sędzia; Судебный процесс – proces sądowy; Судебное заседание – posiedzenie sądu; Прокурор – prokurator; Адвокат /защитник – adwokat / obrońca; Обвиняемый / подсудимый – oskarżony; Потерпевший – poszkodowany; Свидетель – świadek; Жертва – ofiara; Секретарь – sekretarz; Полицейский – policjant; Присяжные – przysięgli; Совершить преступление – popełnić przestępstwo; Нарушение закона – złamanie prawa; Обвинение – oskarżenie; Объявить приговор – ogłosić wyrok; Наказать условно – ukarać warunkowo; Сказать в защиту – powiedzieć w obronie; Вердикт / решение присяжных – werdykt / decyzja przysięgłych; Решение суда – postanowienie sądu; Явиться в суд – stawić się w sądzie; Быть виновным в… – być winnym; Подать иск – złożyć pozew; Следствие – śledztwo

Współczesne problemy społeczne.

Социальные проблемы (problemy społeczne): Наркомания – narkomania; Алкоголизм – alkoholizm; Преступность – przestępczość; Безработица – bezrobocie; Бедность – bieda; Нищета – ubóstwo; Бездомность – bezdomność; Коррупция – korupcja; Насилие – przemoc; Низкая рождаемость – niski wskaźnik urodzeń; Цензура – cenzura; Дискриминация – dyskryminacja; Агрессия – agresja; Упадок культуры – upadek kultury; Нехватка воды – niedobór wody

Выражения:

– глобальный энергетический кризис – globalny kryzys energetyczny

– демографический врыв – podział demograficzny

– рост рождаемости в странах Африки, в Индии т в Китае – wzrost urodzeń w krajach Afryki, w Indiach i Chinach

– ядерные катастрофы – katastrofy jądrowe

– проблема помощи бедным странам и народам – problem pomocy dla biednych krajów i narodów

– вынужденное перемещение масс людей – przymusowe przesiedlenia masy ludzi

– проблема беженцев – problem uchodźców

– деградация общества – degradacja społeczeństwa

– религиозные противоречия – sprzeczności religijne

– загрязнения окружающей среды – zanieczyszczenia środowiska

– нарушение семейных отношений – zakłócenie relacji rodzinnych

 

KARTA PRACY powtórzenie – relacje międzyludzkie

SŁOWNICZEK powtórzenie – dział Relacje międzyludzkie III MTP i III FT

Rozwiązanie prześlijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Karta pracy podlega ocenie. Piszcie również na dzienniku.

Przyjemnego powtarzania, pozdrawiam

Urszula Rądkowska