Uncategorized

język rosyjski III CB

03.06.2020

Temat: Roślinność Rosji.

 

Dziś poznamy typy krajobrazów Rosji, wysłuchamy oraz przeczytamy informacje na temat stref przyrodniczych. Zwrócimy szczególną uwagę na roślinność występującą w tych strefach oraz zwierzęta w nich żyjące.

STRESY KRAJOBRAZOWE ROSJI

Obejrzyjcie proszę krótki filmik z rosyjskich stron internetowych wprowadzający nas do tematu:

Zapiszcie proszę typy krajobrazów:

арктические пустыни – arktyczne pustynie

тундра – tundra

лесотундра – lasotundra

тайга – tajga

смешанные леса – lasy mieszane

широколиственные леса – lasy liściaste zrzucające liście na zimę

лесостепи – lasostepy

степи – stepy

полупустыни и пустыни – półpustynie i pustynie

влажные субтропики – wilgotne subtropiki

Obejrzyjcie nagranie o różnych strefach przyrodniczych Rosji:

Przeczytajcie informacje o strefach krajobrazowych. Zwróćcie uwagę na nazwy roślin i zwierząt.

Степи

Это ровные сухие безлесные пространства с богатой травянистой растительностью. – To równe suche bezdrzewne przestrzenie z bogatą trawiastą roślinnością.

Тип почвы – чернозём. – Typ gleby – czarnoziem.

Лето здесь тёплое, сухое, зимы – холодные. – Lato tutaj jest ciepłe, suche, zimy – chłodne.

Представители фауны – это хомяки, полевые мыши и другие грызуны. – Jej przedstawiciele to chomiki, myszy polne i inne gryzonie.

И, конечно, их вроги – орлы. – I oczywiście ich wrogowie – orły.

Тайга

Это самая большая по своей площади зона России. – To największa pod względem powierzchni strefa krajobrazu Rosji.

Преобладают хвойные деревья, среди них пихта и кедр, а также сосны и ели. – Przeważają drzewa sosnowe, wśród których jest jodła i cedr a także sosny i świerki.

Для этой зоны характерны реки, озёра, а также болота, которые покрывают северную Сибирь. – Dla tej strefy charakterystyczne są rzeki, jeziora, a także błota, które pokrywają północną Syberię.

Обитатели зоны – это медведь, горностай, пушные звери, а на Дальнем Востоке – амурский тигр. Жемчужиной этой зоны является озеро Байкал. – Mieszkańcy strefy – to niedźwiedź, gronostaj, zwierzęta futerkowe a na Dalekim Wschodzie – tygrys syberyjski.

Тундра

Это зона на Дальнем Севере России, её большая часть находится за полярным кругом, где уже нет лесов, а на вечномёрзлой почве растут лишь невысокие травы, мхи, карликовые берёзы и кустарники. – To strefa na Dalekiej Północy Rosji, jej spora część znajduje się za kołem polarnym, gdzie nie ma już lasów, a na wiecznie zamarzniętej glebie rosną tylko niewielkie trawy, mchy, karłowate brzozy i krzewy.

Климат здесь суровый – короткое и холодное лето, продолжительная и суровая зима. – Klimat jest ostry – krótkie i chłodne lato, długa i surowa zima.

Живут здесь только те животные, которые выносят холод и сильные ветры: северные олени, лисицы, волки, лемминги, зайцы. – Żyją tylko te zwierzęta, które znoszą chłód i silne wiatry: renifery, lisy, wilki, lemingi, zające.

Пустыни

Выступают на юго – востоке европейской части России. – Występują na południowo – wschodniej europejskiej części Rosji

Климат здесь сухой и суровый: лето жаркое, зима морозная. – Klimat suchy i surowy: lato upalne, zima mroźna.

Характерные животные – это прежде всего разные грызуны (суслики, заяц – русак) и пресмыкающиеся (ящерицы и змеи). – Charakterystyczne zwierzęta – to przede wszystkim różne gryzonie (susły, zając szarak) i gady (jaszczurki i żmije)

Obejrzyjcie proszę krótki filmik o drzewach liściastych i iglastych:

Лиственные и хвойные деревья (Liściaste i iglaste drzewa)

Zapiszcie nazwy drzew, które pojawiły się w nagraniu:

лиственные деревья (drzewa liściaste): дуб (dąb), ива (wierzba), каштан (kasztanowiec)

хвойные леревья (drzewa iglaste): сосна (sosna), лиственница (modrzew), ель (świerk)

Na zakończenie polecam nagranie o zagrożonych gatunkach roślin w Rosji:

Охраняемые растения России и Красная Книга – Rośliny chronione w Rosji i Czerwona księga gatunków zagrożonych)

(Красная Книга – спосок редких и изчезающих видов животных, растений и грибов – spis rzadkich i zanikających gatunków zwierząt, roślin i grzybów)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=GnR5BBEYE3g&feature=emb_title

Dla chętnych polecam krótkie nagrania o roślinach trujących:

Piszcie przez dziennik lub na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Pozdrawiam, Urszula Rądkowska