Uncategorized

język rosyjski II FTP i II PT

30.04.2020

Temat: Kiedy to było? W którym roku?

 

Dziś nauczymy się odpowiadać po rosyjsku o tym co było, podając konkretny rok. Liczebniki porządkowe już znacie z poprzedniej lekcji, jednak w konstrukcji dziś poznawanej będą występowały w miejscowniku.

Konstrukcja: В котором году? (W którym roku?).

Tutaj liczebnik będzie występował w miejscowniku. W języku rosyjskim w liczebnikach porządkowych zestawionych tylko ostatni człon występuje w formie liczebnika porządkowego i odmienia się przez przypadki. Pozostałe człony są w formie liczebników głównych w mianowniku liczby pojedynczej. W języku polskim odmieniamy dwa ostatnie człony, np.

1984 – в тысяча восемьсот восемьдесят четвёртом году

1984 – w tysiąc osiemset osiemdziesiątym czwartym roku

 

В каком году? W którym roku?
В тысяча девятьсот первом. W 1901
В тысяча восемьсот семьдесят втором. W 1872
В две тысячи третьем. W 2003
В две тысячи седьмом. W 2007
В тысяча восьмом. W 1008

 

Zapiszcie formy liczebnika porządkowego (kolumna z prawej)

Liczebnik 3 ma miękką końcówkę ( – ьем) – в третьем,  w liczebnikach 7 i 8 jest miękki znak (в седьмом, восьмом), w liczebniku 11 piszemy dwie literki -нн (в одиннадцатом), w liczebniku 16 występuje połączenie liter – стн (в шестнадцатом) a w wymowie nie ma т. Kiedy mamy pełny rok:

40 – в сороковом; 50 – в пятидесятом; 60 – в шестидесятом; 70 – в семидесятом: 80 – в восьмидесятом; 90 – в девяностом

np:

1240 – в тысяча двести сороковом

1241 – в тысяча двести сорок первом

Ćwiczenie

Przepisz podane przykłady i uzupełnij. Pamiętaj o pisowni znaków miękkich. Prześlij zdjęcie rozwiązanego ćwiczenia. Otrzymasz ocenę:

В котором году?

1578 – в тысяча пятьсот семьдесят восьмом

1290 – в тысяча двести девяностом

2011 – в две тысячи одиннадцатом

1346

1673

1465

1240

2003

2019

2014

1832

1754

1987

Na sam koniec podam, jakie są wyrażenia związane z rokiem:

календарный год rok kalendarzowy.
круглый год cały rok
прошлый год ubiegły rok
текущий год bieżący rok
будущий год przyszły rok
високосный год przestępny rok

 

Rozwiązanie ćwiczenia przyślijcie na adres: radkowska.zsckrjablon@gmail.com

Piszcie również na dzienniku.

Miłej pracy!

Urszula Rądkowska